Dividendu z teplárny využije město na zajištění spolufinancování dotačních projektů

Plzeň využije dividendy ve výši 192 miliony korun, které získala pro tento rok ze společnosti Plzeňská teplárenská, v níž má majoritní podíl.

uniwebwebynamiru2018

Peníze půjdou hlavně na posílení objemu prostředků na zajištění spoluúčasti města na dotačních projektech v příštím programovém období. Tyto prostředky město kumuluje ve svém fondu pro kofinancování dotovaných projektů. Zmíněný fond využije město také na zajištění spolufinancování projektů spojených s budováním klíčové vodárenské infrastruktury. Počítá s tím souhrnné rozpočtové opatření, jež schválili zastupitelé.

Mezi projekty jsou zahrnuty vybudování Retenční nádrže Vinice, obnova roudenského kanalizačního sběrače i projekt na odkanalizování městského obvodu Lhota, po němž místní už dlouho volají. Kromě toho zastupitelé také odsouhlasili s využitím zhruba 131 milionů korun z prodeje bytů na Sylvánu kompletní revitalizaci lokality Zátiší. Schválen byl i nový seznam podprojektů, na něž by město mohlo čerpat peníze z Evropské investiční banky, jež městu přislíbila možnost úvěrování až ve výši 650 milionů korun.

„Valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská rozhodla 20. května 2019 o výplatě dividendy pro akcionáře v roce 2019. Podíl na dividendě pro město Plzně činí přesně 192 814 566 korun a představuje 65 procentní podíl na celkové dividendě,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Více než 92 miliony korun z dividendy bude využito na posílení objemu prostředků na kofinancování dotačních projektů s cílem zajištění připravenosti města na další programové období. Značný objem prostředků poputuje do modernizace sportovních zařízení v majetku města, a to zejména na revitalizaci zázemí tréninkového centra mládeže v Luční ulici.

Významné je rovněž schválení financí na klíčové vodohospodářské projekty. V případě Retenční nádrže Vinice je předpokládaný podíl města 86,7 milionu korun. „Nádrž má zadržovat a postupně uvolňovat až šest tisíc kubíků dešťových vod. Tato stavba vyřeší problémy s přetíženou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu, kde je nyní stop stav pro připojení se na kanalizaci,“ vysvětlil radní David Šlouf. Na stavbu naváže rekonstrukce a rozšíření roudenského kanalizačního sběrače, u něhož je předpokládaný podíl města 119 milionů korun. Obě investice jsou potřebné nejen pro rozvoj Vinic, ale současně jsou nezbytné i pro stavbu silničního Západního okruhu. Dále bude Vodárna Plzeň pokračovat na vloni zahájeném odkanalizování městského obvodu Plzeň – Lhota. Stavba za 155 milionů korun zahrnuje 9,5 kilometru nově budované splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod. Veškeré splaškové vody ze Lhoty budou odváděny na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni. Na projektu Kanalizace Lhota činí podíl města 50 milionů korun. Retenční nádrž i odkanalizování Lhoty podpořila dotací Evropská unie, a to z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V případě retenční nádrže Vinice jde o zhruba 121 milionů korun a v případě kanalizace ve Lhotě přibližně o  79 milionů korun.

Svým rozhodnutím zastupitelé také zajistili zhruba 131 milionů korun pro dofinancování revitalizace lokality Zátiší ve Skvrňanech v Plzni. Toto území chce město kompletně přestavět. V rámci projektu bude revitalizováno území o rozloze 4,14 hektaru kolem ulic Línská a Kreuzmannova. Cílem je nahradit chátrající bytové domy moderním komunálním bydlením. Původních 23 domů s 92 byty bude zbouráno a místo nich město postaví 18 nových domů se 192 bytovými jednotkami. Projekt za zhruba 400 milionů korun včetně DPH je rozdělen do tří etap. Částku 131 milionů korun město uvolní z prodeje bytů na Sylvánu.

Současně zastupitelé schválili i nový seznam podprojektů, na něž by mohla Plzeň čerpat peníze ze zdrojů úvěru od  Evropské investiční banky. Již v roce 2014 byla uzavřena mezi městem Plzeň a Evropskou investiční bankou finanční smlouva s úvěrovým rámcem ve výši 650 milionů korun. Ten město doposud nevyužilo. Aktuálně je zvažována možnost využít část úvěru, a to zejména na realizaci projektů dle schváleného Akčního plánu v rámci Strategického plánu města Plzně, jež jsou v současné době ve fázi projektové přípravy, nebo bude probíhat projektová příprava. Splácení úvěru bude rozloženo do 20 let. Mezi projekty je vybudování Technologického parku Dronet, rekonstrukce Lobezské ulice, stavba polyfunkčního domu pro seniory na Slovanech, novostavba centrální vývařovny a další.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Megane

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018