Město chce podpořit kulturní akce v Plzni, vyhlásilo dotační program pro rok 2018

Radní města Plzně schválili vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018.

uniwebwebynamiru2018

A to pro oblasti podpory rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti a podpory uměleckých a kulturních projektů. Vyhlášení dotačního programu bylo projednáno v Komisi kultury Rady města Plzně, která jednohlasně doporučila radě schválit daný dotační program.

„Dotační systém finanční podpory kultury je jedním ze způsobů, který má městská správa více než dvacet let k dispozici k ovlivňování kulturní nabídky v krajské metropoli. Jedná se nejčastěji o podporu širokého spektra kulturních aktivit zejména neziskových organizací, v mnoha případech zdánlivě okrajových, menšinových a nekomerčních kulturních akcí a činností. Na vyhlášený dotační program jsou vyčleněny čtyři miliony korun,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti je určena žadatelům, kteří nejméně po dobu jednoho roku předcházejícího termínu podání žádosti prokáží, že provozují kontinuální činnost, a to především spolkovou, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci minimálně třikrát ročně, například koncertem, vystoupením či výstavou. Na podporu rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti je z celkové částky vyhrazen jeden milion korun.

Dotační titul na podporu uměleckých a kulturních projektů je určen realizátorům projektů, které se konají na území města Plzně, ve výjimečných případech i v bezprostředním okolí. Projekty by se měly týkat veřejného prostoru města jako místa pro umělecká díla a kulturní animace, která si kladou za cíl oživit kulturní dění ve veřejném prostoru města, druhým podpořeným okruhem budou umělecké a kulturní projekty směřující k podpoře aktivit určeným dětem a mládeži a pro projekty začínajících umělců. Podpořenými projekty dále budou činnosti, které rozvíjejí historické a kulturní povědomí občanů města Plzně, podporují kulturní tradice a lidové zvyklosti, připomínají významné plzeňské osobnosti a události. Čtvrtým tematickým okruhem je podpora reprezentace plzeňské kultury určená pro jednotlivce nebo spolky, které reprezentují město Plzeň svou činností v ostatních městech České republiky v rámci prestižních festivalů, koncertů, soutěží či přehlídek celostátního charakteru. Na podporu těchto projektů jsou vyčleněny tři miliony korun.

U Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 byla ponechána minimální výše požadované dotace 20 tisíc korun a maximální výše požadované i poskytnuté dotace bude 250 tisíc korun. Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze jednu žádost na činnost a maximálně dvě žádosti na projekt.

V časovém horizontu mezi vyhlášením dotačního programu a mezi uzávěrkou příjmu žádostí magistrátní odbor kultury uskuteční dva semináře pro žadatele. Jejich náplní bude seznámení s vyhlášeným programem, postup při vyplňování žádosti a informace o eliminaci rizik porušení rozpočtové kázně při případném přidělení dotace a jejím čerpání.

ilustrační foto


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jazyková škola Lite

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018