Na zachování a obnovu památek rozdělí kraj 27,5 milionu korun

Na dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2019 je v rozpočtu vyčleněna částka 27,5 milionu korun.

uniwebwebynamiru2018

Jedná se o tyto dotační programy:
• Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje (22 milionů korun)
• Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje (4,5 milionu korun)
• Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje (1 milion korun)
Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 souvisí s poskytováním dotací pro oblast péče o kulturní dědictví jako účinného nástroje k posílení hodnoty a atraktivity území Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje, k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty.
V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 souvisí s poskytováním dotací k zajištění zájmů památkové péče v regionu Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón, podporovat obnovu staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a podporovat zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru a také konzervaci a uložení originálů.
V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón.
2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na objekty, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození památkových a historických hodnot objektů.
V rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 budou poskytovány dotace na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Cílem Programu je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa
Předmětem podpory ve všech výše uvedených dotačních programech budou výhradně akce neinvestičního charakteru.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Folkpark

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018