Plzni se daří snižovat počet volných bytů, v trendu chce pokračovat

Plzeň od roku 2015 snižuje neobsazenost svých volných bytů, vloni se dokonce podařilo poprvé dosáhnout většího počtu upravených bytů oproti bytům uvolněným.

lite2018

 V nastaveném trendu chce radnice pokračovat, počítá s tím, že letos díky navýšení rozpočtu dokonce opraví většinu volných bytů. Zlepšení situace pomohlo několik opatření. Například u velkých bytů se osvědčila jejich vizualizace, nabízení na realitním portálu, k navýšení rozpočtu na opravy přispěl prodej pro město nevhodných domů i posílení rozpočtu na opravy volných bytů a další.

„V minulosti se město dlouhodobě potýkalo s velkým množstvím volných bytů. Tento stav částečně souvisí s tím, že poměrně velká část objektů, ve kterých se bytový fond nachází, je například určena k demolici či ke směně, a v těchto objektech se již byty k bydlení nenabízejí,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Jako příklad uvedl domy v blízkosti domažlické trati, objekty v lokalitě Jateční – Doubravecká či v Resslově ulici. Právě i ty jsou zařazeny v seznamu budov vhodných pro prodej či směnu, na seznamu je aktuálně 181 bytů, jež se záměrně z výše uvedených důvodů již neobsazují.

„Další příčinu nárůstu volných bytů v dřívější době lze spatřit ve zvyšování nájemného a výdajů domácností na energie spojené s bydlením. Od roku 2007, kdy vstoupil v platnost zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, došlo v průběhu následujících pěti let k enormnímu nárůstu nájemného, kdy se cena zvýšila více než trojnásobně,“ doplnil David Šlouf.

Podle Pavla Trefance, ředitele společnosti Obytná zóna Sylván zajišťujícího správu pro město, je bytový fond města Plzně značně zastaralý a náklady na opravy dosahují poměrně vysokých nákladů. „Průměrná cena opravy jednoho volného bytu se pohybuje okolo 170 tisíc korun včetně DPH. V bytech často z minulosti chybí základní vybavení, jako je koupelna a WC v bytě. Vytápění je často řešeno lokálními plynovými topidly, elektřina a rozvody vody a kanalizace v bytech jsou často původní,“ uvedl Pavel Trefanec.

Při opravách volných bytů se správce v minulosti potýkal s nedostatkem finančních prostředků na opravy. Tento stav zapříčinil v minulosti, že se nedařilo opravit všechny byty, které se uvolnily a postupně narůstal počet volných bytů až do roku 2012. Od roku 2013 bylo v rámci správy bytového fondu města přijato několik opatření ke zlepšení tohoto nepříznivého stavu. „Bytové domy byly rozděleny podle lokality a stavu na byty s domy s koeficientem 1,00 a na byty s nižším koeficientem, kde došlo ke snížení nájemného až o 30 %. Zároveň se začaly byty s koeficientem 1,00 nabízet prostřednictvím realitního portálu. To přispělo ke zvýšení poptávky po těchto bytech“, konstatoval Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru magistrátu.

Od počátku roku 2015 město hledalo i jiné možnosti pronájmu dlouhodobě neobsazených bytů. Došlo zejména k úpravě vnitřních předpisů při uzavírání nájemních smluv k bytům a postupně začaly být například nabízeny velkometrážní byty na realitním portálu s tzv. „vizualizací“, kdy je byt navržen tak, jak bude vypadat po úpravách a po vyhledání vhodného zájemce a uzavření nájemní smlouvy dojde k jeho úpravě do požadovaného vzhledu. „Kromě toho v průběhu roku 2015 bylo vytipováno celkem 13 domů, které z dlouhodobého hlediska nejsou vhodné pro bytovou politiku města, tzn. nachází se zde převážně velkometrážní byty a domy vyžadují vysoké náklady na investice. Zastupitelstvo města Plzně poté schválilo záměr prodeje těchto domů a současně odsouhlasilo použití finančního výnosu z prodeje domů k úpravě. Dosud město realizovalo prodej deseti domů s celkovými příjmy 81,523 milionu korun,“ dodal David Šlouf.

Ve spolupráci s ekonomickým náměstkem města Plzně Pavlem Kotasem bylo také koncem roku 2015 z rozpočtu města Plzně vyčleněno nad rámec běžného rozpočtu 15 milionů korun na opravy volných bytů. V roce 2016 pak byl rozpočet navýšen o dalších 25 milionů korun na opravy volných bytů. V tomto případě se jednalo o část finančních prostředků získaných z prodeje nepotřebných domů. Pro rok 2017 je počítáno s dalším navýšením rozpočtu o finanční prostředky ve výši 25 milionů korun získané z prodeje domů. „Díky těmto finančním prostředkům postupně dochází k opravám vyššího počtu bytů a jejich následnému obsazování vybranými uchazeči“, doplnil David Šlouf.

Zastupitelstvo města Plzně v lednu 2016 schválilo Koncepci sociálního a dostupného bydlení města Plzně. V rámci této koncepce byl pro rok 2016 schválen akční plán, kdy jsou v současné době rekonstruovány čtyři bytové domy v Plachého ulici. „Před rekonstrukcí se zde nacházely byty bez základního vybavení a o většinu z nich nebyl mezi žadateli zájem. Po dokončení rekonstrukce vznikne v každém domě 12 plně vybavených bytů a v přízemí vzniknou kancelářské prostory pro sociální pracovníky. I to přispěje ke snížení dlouhodobě volných bytů,“ sdělil Jan Souček z bytového odboru magistrátu. Kromě toho bytový odbor ve spolupráci se správcem připravuje v rámci vyhlášených dotačních titulů rozdělení pěti velkometrážních bytů a stavební úpravy pěti menších bytů, kde budou vybudovány sociální byty. Ty budou následně použity pro projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“, do kterého se město Plzeň zapojilo.

Výsledkem všech opatření je, že se od roku 2015 snižuje neobsazenost volných bytů a v roce 2016 se podařilo poprvé za sledované období dosáhnout většího počtu upravených bytů oproti uvolněným bytům. „Letos počítáme, že díky navýšení rozpočtu dojde k opravě většiny volných bytů. Po realizaci výše uvedených úprav zůstane poměrně malá množina dosud neupravených a volných bytů. Většinou se jedná o byty s vysokými náklady na opravu, kdy bezproblémové užívání bytu si vyžádá zásah do stavební konstrukce celého domu. Například se jedná o přízemní byty se spodní vlhkostí či některé volné velkometrážní byty, které není možné rozdělit či jinak vhodně upravit,“ uvádí David Šlouf.
Komentáře

Váš komentář článku...

apb zprávy kariéra

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb