Informace k nájmům a poplatkům MO Plzeň 3

Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se třetí plzeňský obvod rozhodl poskytnout slevy podnikatelům na nájemném v nebytových prostorách, prominout na dobu určitou poplatek za užívání veřejného prostranství a dále odložit vymáhání místního poplatku ze psů:...


Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se třetí plzeňský obvod rozhodl poskytnout slevy podnikatelům na nájemném v nebytových prostorách, prominout na dobu určitou poplatek za užívání veřejného prostranství a dále odložit vymáhání místního poplatku ze psů:
Nájmy nebytových prostor a zařízení sloužící k poskytování prodeje nebo služeb:Pro nájemce nebytových prostor a zařízení sloužící k poskytování prodeje nebo služeb, kde je pronajímatelem MO Plzeň 3 platí, že pokud měli v důsledku vládních opatření zakázán provoz (uzavření provozovny alespoň v části období od 13. 3. do 30. 6. 2020), bude jim poskytnuta sleva na nájemném za měsíce duben až září takto:Nájemcům, kteří objektivně splňují podmínky programu COVID Nájemné odkaz -(https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/6/Vyzva_COVID-Najemne.pdf)
bude za měsíce duben, květen a červen poskytnuta sleva30%, za měsíce červenec, srpen a září pak sleva70%.Nájemcům, kteří objektivně splňují podmínky stanovené programem COVID Nájemné, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou programem COVID  Nájemné a proto nemohou žádat o podporu z tohoto programu, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % po dobu 6 měsíců, tedy od dubna do září 2020 včetně a bude s nimi uzavřen splátkový kalendář na zbývajících 50 % nájemného.Nájemcům, kteří objektivně nesplňují podmínky programu COVID Nájemné bude poskytnuta sleva na nájemném za měsíce duben, květen a červen ve výši 100% a za měsíce červenec, srpen a září pak sleva ve výši 50% nájemného.Všichni nájemci budou pronajímatelem (MO Plzeň 3) osloveni a bude s nimi uzavřen dodatek ke smlouvě o pronájmu.Prominutí poplatku užívání veřejného prostranství:ÚMO Plzeň 3 rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství:- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje-zábory krátkodobé do 10 dnů k prodejním účelům dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně závazná vyhláška“),
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - zábory delší než 10 dnů k prodejním účelům dle čl. 6 odst. 1) písm. b) obecně závazné vyhlášky,
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - předzahrádky dle čl. 6 odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky,
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - předsunuté prodejní místo dle čl. 6 odst. 1) písm. d) obecně závazné vyhlášky,
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru města Plzně dle čl. 6 odst. 1) písm. e) obecně závazné vyhláškyza poplatkové období od 12. 3. 2020 do 11. 11. 2020 z důvodu mimořádné události na území MO Plzeň 3.Nadále platí ohlašovací povinnost podle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíOdklad vymáhání nezaplacených poplatků ze psů:ÚMO Plzeň 3 odkládá vymáhání nezaplacených poplatků ze psů na dobu od 16.11.2020 a nebude navyšovat tento poplatek, pokud bude uhrazen (nebo jeho první splátka) do 15.11.2020

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh