Oddlužení fyzických osob

Oddlužení fyzických osob je způsobem, jak vyřešit úpadek dlužníka a zároveň mu umožnit nový start do života. Dlužník je motivován k umoření svého dluhu a to minimálně do 30% nezajištěných závazků u věřitelů.

weby na míru UNIWEB

Pro koho je oddlužení fyzických osob určeno?

Oddlužení nebo také osobní bankrot je určeno především pro fyzické osoby, které se do úpadku nedostali vlivem špatné podnikatelské činnosti, ale například z běžného provozu své domácnosti. Insolvenční zákonu umožňuje oddlužení i pro podnikatele, ale nesmí jít o právnické osoby. Dle insolvenčního zákona nejsou dluhy z podnikání překážkou v těchto  případech:

- souhlasí s tím věřitel dané pohledávky

- jde o pohledávku zajištěného věřitele

- jde o neuspokojenou pohledávku věřitele, která po zrušení konkurzu na majetek dlužníka zůstala nezaplacena a nebo je majetek dlužníka pro uspokojení všech věřitelů naprosto nedostačujícím

Jaké jsou náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Aby bylo oddlužení povoleno, musí dlužník podat tento návrh na sebe sám, současně s návrhem na insolvenci. Není možné, aby návrh na oddlužení podal za dlužníka někdo jiný. Návrh na oddlužení musí obsahovat zákonem stanovené informace. Podává se na formuláři, který vydává Ministerstvo spravedlnosti.

Co musí obsahovat návrh na osobní bankrot:

  • označení dlužníka a dále osob, které jsou za něj oprávněny jednat

  • údaje o příjmech, které žadatel očekává v následujících pěti letech

  • údaje o příjmech žadatele za uplynulé tři roky

  • návrh způsobu oddlužení, případně informaci o tom, že dlužník žádný návrh nevznese


K návrhu musíte rovněž připojit dokumenty jako je seznam majetku a závazků dlužníka, potvrzení o příjmech za poslední tři roky a také písemný souhlas nezajištěných věřitelů – dohodu s dlužníkem o úhradě závazků do výše minimálně 30%. pohledávek.

Pokud nemáte vyplněný formulář o oddlužení správně nebo chybí některé náležitosti, insolvenční soud vám jej vrátí k přepracování. Nejste-li si jisti, je vhodné se obrátit na advokáta, který se sepsáním návrhů na insolvenci zabývá. Vyhněte se rádoby spolehlivým společnostem, které vybírají vysoké poplatky za zpracování žádosti, která je často zamítnuta.

Kdy vám může být návrh na oddlužení zamítnut?

V případě, že má insolvenční soud pádný důvod se domnívat, že je oddlužením sledován nepoctivý záměr nebo hodnota plnění všech pohledávek bude nižší než 30% či se dlužník chová lehkovážně či nedbale k přístupu plnění svých pohledávek, může vám návrh na oddlužení zamítnout. V tom případě je řešen úpadek dlužníka konkurzem.

Jak probíhá oddlužení?

Insolvenční zákon zná dva způsoby oddlužení fyzických osob a to zpeněžením movitého a nemovitého majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem. Rozhodnutí je pak ponecháno na samotných nezajištěných věřitelích, kteří způsob oddlužení schvalují na schůzi i mimo ni. Celé oddlužení musí schválit ještě insolvenční soud.

Pokud vám je oddlužení pomocí splátkového kalendáře schváleno, pak jste po celou dobu trvání povinni být zaměstnáni a v případě, že o práci přijdete, hledat novou aktivně. Dále musíte řádně hradit předepsané splátky, hlásit insolvenčnímu správci i insolvenčnímu soudu každou změnu údajů. Jednou za 6 měsíců musíte předložit přehled svých přijmů za uplynulé období.

Bez předchozího souhlasu insolvenčního správce nesmíte odmítnou dědictví a ani dary, kterými by jste mohli umořit alespoň část pohledávky.  Ve chvíli, kdy jste splnili  podmínky oddlužení a uhradili minimálně 30% svých závazků, vydá insolvenční soud rozhodnutí, proti kterému se není možné odvolat a nabytím právní mocí tohoto rozhodnutí vaše oddlužení skončí. Jako dlužník můžete nyní k soudu podat návrh na osvobození od placení pohledávek, v rozsahu ve kterém nebyly uhrazeny.

Zpracoval: portál Hyperfinance.cz

Autor: Novakova Marie Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 18.07.2016 10:18
0 +
 
Reviens Bébel!

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
uniweb weby