Program 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 2. 12. 2020

Program 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 2. 12. 2020...

DEZINFEKCE.sk 2021

Program 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 2. 12. 2020
1  Zahájení 2  Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 předložená na 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 3  Změny č. 1 Územního plánu Plzeň 4  Vize rodinné a seniorské politiky MO Plzeň pro roky 2020 5  Schválení podání žádosti o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu MPSV ČR pro II. dotační oblast soutěže „Obec přátelská seniorům 2021“ 6  Stanovisko ke svěření pozemků p.č. 8606/5, p.č. 8590/7, p.č. 8589/12 a části pozemku p.č. 8589/5, vše v k.ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 3 7  23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze stát. rozpočtu do rozpočtu MO 3 na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu ParlamentuČR a do zastupitelstva kraje v r.2020 8  24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 9  25.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - poskytnutí příspěvků 16. MŠ a 61. MŠ na pořízení herních prvků 10  26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07-09/2020 11  27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 312  28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování OSPOD za rok 201913  29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu výdajů v rámci Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 14  Jmenovitý plán investičních akcí na rok 202115  Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 až 2024 16  30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvest.účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na výdaje za odbornou přípravu a za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele  17  31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, p.o., Zikmunda Wintra 19, Plzeň na projekt s názvem Šablony III pro 22. MŠ Plzeň  18  Připojení MO Plzeň 3 k projektu „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“ 19  Dar pro MŘ Policie ČR Plzeň a FN Plzeň 20  Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 12. zasedání ZMO Plzeň 3 21  Změna použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 6 Statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a Dodatku č. 6 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 22  Informativní zprávy předložené na 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 23 Různé 24 Závěr 

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 můžete sledovat online na stránkách www.plzen3.eu 2. 12. 2020 od 14 hodin.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
karoq 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

seo uniweb