Centrum depa za půl miliardy, nástavba učeben i cyklostezky. Plzeň žádá o dotace

Město Plzeň využije dotačních titulů k získání finanční podpory pro různé projekty. Nejnákladnějším projektem je první etapa projektu Kulturního a kreativního centra DEPO2015.


Dále chce modernizovat výuku přírodních věd na Gymnáziu Františka Křižíka a základní škole. V Černicích chce Plzeň vybudovat nástavbu učeben polytechnického vzdělávání na Tyršově základní škole. Město také požádá o dotaci na rozvoj cyklostezek v roce 2023. Podání žádostí o dotace schválili zastupitelé.

Město Plzeň chce v letech 2023 až 2025 realizovat rekonstrukci Kulturního a kreativního centra DEPO2015. „Náklady na první etapu jsou odhadnuty na 518 milionů korun. Projekt bude spolufinancován ve výši 150 milionů korun z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů. Nyní jsme schválili podání žádosti o dotaci z fondů EU připravované ministerstvem kultury v rámci Národního plánu obnovy a bude následovat podání žádosti o dotaci z fondů EU poskytované prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů. Celkem bychom chtěli získat z dotačních zdrojů až 368 milionů korun,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

V první etapě by se jednalo o rekonstrukci koncertní haly a prostor Centra kreativních průmyslů. V současné době plní zejména prostory koncertní haly velice úspěšně funkci socio-kulturní formou realizace koncertů, trhů, festivalů, přednášek, konferencí. Ve druhé části haly je umístěno Centrum kreativních průmyslů, kde je provozováno prototypové centrum, dílny, kanceláře a ateliéry. Tyto prostory je nutné rekonstruovat, aby je bylo možné plnohodnotně využívat a zlepšily se zde zejména hygienické, bezpečností a energetické parametry. Výrazně se zvýší komfort pro návštěvníky, což sebou přinese také vyšší návštěvnost a provozní příjmy, předpokládá se také snížení energetické náročnosti budovy a úspora provozních nákladů.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola (GFK), jež sídlí v budovách města, chce vybudovat dvě učebny přírodních věd pro základní školu. Město schválilo podání žádosti o dotaci z IROP ve výši 15 milionů korun. Gymnázium by se podílelo částkou ve výši 6,45 milionu korun s tím, že město Plzeň by ze sta procent předfinancovalo projekt ve výši 21,5 milionu korun z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů. Předpokládaný termín realizace je v letech 2023 až 2024.

„Město Plzeň se dohodlo s GFK na spolupráci při realizaci tohoto projektu. Ten výrazně přispěje k podpoře a zvýšení zájmu o přírodní vědy díky větší motivovanosti a zvýšení zajímavosti výuky. Učebny přírodních věd budou vybavené moderní audiovizuální technikou. Výše podpory z IROP může dosáhnout v případě přidělení dotace i ze státního rozpočtu až 90 % uznatelných výdajů. GFK požádalo město Plzeň o spolupráci v této záležitosti a dále také o pomoc s předfinancováním akce, kdy dotace je proplácena v režimu ex post. GFK nemá na realizaci dostatek finančních prostředků a vzhledem k tomu, že není vlastníkem budov, nemůže je užít jako zajištění v případě žádosti o úvěr. Celý projekt včetně podílu ke spolufinancování by tak byl předfinancován z Fondu pro kofinancování dotovaných projektů a s GFK bude uzavřena smlouva o partnerství, kde by kromě podmínek spolupráce byl upraven i postup při splácení finančních prostředků nad rámec dotace ze strany GFK městu Plzni ve formě finančních darů, jejichž úhrn by odpovídal výši vlastního podílu města Plzně na zajištění financování realizace projektu a úhrnu nezpůsobilých výdajů na realizaci projektu. Pro akci je v tuto chvíli připravena projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou nechalo zpracovat GFK,“ vysvětlil náměstek David Šlouf.

Zastupitelstvo města Plzně také schválilo podání žádosti o dotaci z IROP na nástavbu učeben polytechnického vzdělávání Tyršovy základní školy v Černicích. „Celkové odhadované náklady jsou ve výši 12 milionů korun. Podpora z IROP by mohla být ve výši 70 procent z celkových způsobilých nákladů v odhadované výši sedmi milionů korun. Spolufinancování bude zajištěno díky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů s předpokladem spoluúčasti osmého městského obvodu,“ dodal David Šlouf.

Projektem dojde k vybudování dvou odborných učeben včetně vybavení a zázemí, které budou sloužit pro výuku polytechnických předmětů. Nové učebny budou mít přístup přímo ze základní školy. Učebny budou modifikovatelné, bude možné je spojit (posuvná stěna). Součástí projektu bude výstavba terasy, která umožní realizaci venkovních výukových aktivit. Bude instalována nová klimatizace, počítá se s instalací zelené fasády. Vsakování dešťové vody bude řešeno realizací zelené střechy – bude financována mimo rámec výzvy IROP z fondu Zelený poklad. Realizací dojde ke zlepšení energetických parametrů objektu.

Plzeň chce v letošním a v příštím roce rozvíjet síť cyklostezek na území města. Proto žádá o dotaci z IROP ve výši 30,43 milionu korun. „Odhadované náklady jsou v maximální výši 49 milionů korun,“ připomněl David Šlouf.
Projektem dojde k vybudování celkem čtyř úseků cyklostezek, respektive smíšených stezek pro chodce a cyklisty, které doplňují stávající síť komunikací pro nemotorovou dopravu. Konkrétně se jedná o tyto stavby:
    • Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická – jedná se o 263 metrů dlouhou stezku, která propojuje stávající stezky v ulici Pod Vinicemi a v ulici Radčická. Součástí stavby je vybudování veřejného osvětlení a sadové úpravy (výsadba stromů).
    • Greenways – Radbuza, Doudlevce (část Liliová – Malostranská) – sportovně rekreační trasy v údolích řek, Plzeň, Radbuza, úsek Doudlevce – jedná se o 597 metrů dlouhou cyklostezku, resp. smíšenou stezku, která je v části rekonstrukcí stávající stezky a z části novostavbou. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu stávající stezky podél Radbuzy v úseku napojení ulice Liliová až po silniční most v ulici Mostní. Projekt dále zahrnuje vybudování mlatového chodníku pro pěší, veřejné osvětlení a sadové úpravy.
    • Cyklostezka Na Drážkách – jedná se o více než 1,7 km dlouhou smíšenou stezku začínající v ulici Na Drážkách v Újezdě, která dále pokračuje západním směrem a poté se rozvětvuje jižně směrem do ulice Jižní v Červeném Hrádku a severním směrem, kde se napojuje na místní komunikaci K Bukovci. Součástí projektu jsou vegetační úpravy.
    • Cyklostezka Vejprnický potok – jedná se o 761 m dlouhý úsek smíšené stezky vč. přemostění Vejprnického potoka, který navazuje na stávající stezku vedoucí od Vejprnic v ulici Prostřední a vyúsťující v ulici Vejprnická. Zde je opět návaznost na již existující stezku.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka