Filozofická fakulta zve k archeologickým prohlídkám okolí Plzně

Archeologové Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v červenci a srpnu stanou průvodci.


Katedra archeologie se totiž připojila k celorepublikovému projektu Archeologické léto, což je série komentovaných prohlídek vybraných lokalit. Archeologové ze ZČU zavedou návštěvníky do Litic - na zříceninu jednoho z nejstarších šlechtických hradů v Čechách, dále na místo zaniklé středověké obce Borek na okraji Plzně a do třetice na jihoplzeňskou zříceninu středověkého hradu Lopata.

Projekt Archeologické léto, který koordinují Archeologické ústavy Akademie věd v Praze a v Brně, spojil desítky muzeí a dalších vědeckých pracovišť. Každá z komentovaných prohlídek zajišťovaných archeology Fakulty filozofické má tři termíny a účast na nich je bezplatná, nicméně vybraný termín je nutné si rezervovat na webu Archeologického léta.

Pro návštěvníky budou prohlídky zároveň možností osobně poznat tváře katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU. Na místo zaniklé vesnice Borek se totiž vydají s jejím vedoucím Pavlem Vařekou, a do Litic a na zříceninu Lopata s jeho zástupcem Josefem Hložkem.  A co prohlídky nabídnou?

Litice Hrad byl založen na místě staršího pravěkého osídlení, ostroh byl poprvé opevněn patrně již během mladší době kamenné. Další etapy využití budoucího hradního staveniště je možné datovat do starší doby železné a raného středověku. Plocha zaniklého hradu pak byla využívána nejen v průběhu novověku, ale také na konci druhé světové války. Z tohoto období pochází dvě palebná postavení dochovaná v prostoru hradního jádra. K vidění jsou čitelné terénní relikty jednoho z nejstarších šlechtických hradů na našem území. Je možné sledovat stavební vývoj hradního areálu a rekonstruovat podobu jeho jednotlivých částí. Při výkladu bude věnována pozornost funkcím, které hrad v době svého života plnil, a důvodům jeho vzniku. Pro návštěvníky bude připravena ukázka archeologického materiálu z různých období využití lokality.

Délka prohlídky: 1 h 30 minut

Náročnost: středně obtížná (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén)

Průvodce: Josef Hložek

Termíny: 2. 7., 9. 7., 16. 7.


Lopata  Zřícenina hradu ze 14. století. Lokalita byla osídlena již v eneolitu a ve starší době železné. Po polovině 14. století na vyvýšeném skalním bloku vznikl nevelký hrad, který byl v prosinci 1397 poprvé dobyt. Dne 27. října 1432 byl hrad, držený Habartem z Lopaty, znovu obležen, v únoru 1433 posádka po čtyřměsíčním obléhání hrad zapálila a pokusila se o útěk. Většina mužů však byla zajata a vypálený hrad již nebyl obnoven. V okolí hradu jsou dochovány pozůstatky obléhacích prací, jejichž součástí jsou palebná postavení pro zbraně různé ráže, pro vrhací stroj a praky.  V rámci prohlídky bude věnována pozornost historii archeologických výzkumů v regionu, osobě F. X. France a dalším dochovaným komponentám středověké krajiny v bezprostředním okolí. Pro návštěvníky bude připravena také ukázka archeologického materiálu z různých období využití.

Délka prohlídky: 2 h

Náročnost: náročné (velké převýšení)

Průvodce: Josef Hložek

Termíny: 3. 7., 10. 7., 17. 7.


Borek  Zaniklá středověká vesnice
byla založena ve 13. století a její zánik můžeme datovat do doby kolem poloviny 15. století. Ves se nachází 500 m severozápadně od Kamenného rybníka (Plzeň – Bolevec, nedaleko silnice I/27). Dochovaly se tři desítky povrchových pozůstatků čtyř usedlostí, tvořících řadu o délce 140 m, a relikty několika rybníčků. Archeologický výzkum katedry archeologie odhalil v roce 2008 pozůstatky jedné z usedlostí, zejména trosky trojdílného domu kamenné konstrukce, který stejně jako celá ves zřejmě zanikl katastrofálním požárem. V blízkosti vsi se nacházejí stopy středověké a časně novověké cesty směřující na Plasy, Kralovice a dále do severozápadních Čech, tvořené svazky úvozů. V roce 1943 poškodil pozůstatky vesnice a okolní lesy nálet RAF určený ovšem 5 km vzdálené Škodovce. Výrazné krátery pum různé hmotnosti jsou dodnes patrné.

Délka prohlídky: 2 h

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén)

Průvodce: Pavel Vařeka

Termíny: 4. 7., 25. 7., 1. 8.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka