Hasiči, kultura sport atd. Kraj rozdělí na dotacích 667 milionů

Na svém pondělním jednání schválila Rada Plzeňského kraje další dotační tituly pro letošní rok. Na tyto peníze mohou dosáhnout obce, dobrovolnické spolky a sdružení, školy, příspěvkové organizace, sportovní oddíly, ale i občané.

weby uniweb

„Celkově bylo na dotační tituly pro letošní rok vyčleněno 667,3 milionu korun. Oproti loňskému roku z něj mohou zájemci získat o 134,1 milionu korun více než v loňském roce, kdy tato částka v rozpočtu činila 533,2 milionu korun,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Dotační tituly jsou připraveny tak, aby o ně zájemci žádali hned od začátku roku a mohli provozovat své aktivity, stejně jako realizovat své projekty, po celý rok.

První dotační tituly byly vyhlášeny a spuštěny pro podávání žádostí od 3. a 10. ledna. Jedná se o vybrané programy z oblasti Informatiky, Sociálních věcí, Školství, mládeže a tělovýchovy. Od 21. ledna byly otevřeny dotační programy z oblasti Kultury, památkové péče a cestovního ruchu a na konci ledna bude spuštěn program z oblasti Regionálního rozvoje. V následujícím měsíci budou postupně otevřeny i nyní Radou Plzeňského kraje schválené programy na podporu bezpečnosti a dobrovolných hasičů, dále z oblasti životního prostředí, zemědělství a ochrany přírody,  spolkové činnosti a sportovců, kteří reprezentují Plzeňský kraj na mistrovství Evropy/světa v roce 2022. Konkrétní termíny spuštění podávání žádostí je doporučeno sledovat na webových stránkách Plzeňského kraje, kde je také kompletní přehled dotačních titulů. Na podání žádostí mají zájemci zhruba tři týdny až jeden měsíc od data jejich vypsání. 

Bezpečnost a podpora dobrovolných hasičů

Od 28. 2. -  3. 4. 2022 budou moci zájemci v rámci  programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ podávat žádosti o finanční podporu projektů v oblasti bezpečnosti  a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích obcí. „Bezpečnost a zajištění pocitu bezpečí pro každodenní život občanů je pro nás prioritou. Jsme si vědomi toho, že se v mnoha obcích mohla proměnit bezpečnostní situace například v souvislosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků v průmyslových zónách. Chceme, aby se obyvatelé našich měst a obcí cítili tam, kde žijí, bezpečně a bylo jim příjemné zde trávit i svůj volný čas,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Finanční podpora bude u tohoto typu projektů poskytnuta do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu v případě obcí s počtem obyvatel do 2000. U ostatních obcí pak maximálně do výše 50 %. Tento program vyhlašuje Plzeňský kraj již popáté a k rozdělení je pro tento účel alokováno 10 milionů korun. Přijaté žádosti vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná Radou Plzeňského kraje, v níž bude zastoupena i Policie ČR.

Vyhledávaným a oblíbeným je také program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“. „I tento dotační titul je zaměřen především na obce, které zřizují jednotky sborů dobrovolných hasičů a potřebují pro ně vylepšit zázemí či doplnit vybavení nebo techniku,“ upozorňuje hejtmanka Ilona Mauritzová. Obce mohou v rámci tohoto programu žádat o finanční příspěvek na nákup nového dopravního automobilu, na nákup nové cisternové automobilové stříkačky, na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu, na opravy menšího rozsahu u automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, dále na nákup přetlakových dýchacích přístrojů a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. Celkem je k rozdělení připraveno 15,2 mil. Kč. Žádosti budou moci obce podávat od 1. 3. do 31. 3. 2022.

Oblast životního prostředí, zemědělství a ochrany přírody

Mezi dalšími dotačními tituly, které Plzeňský kraj vyhlašuje každoročně, je program „Podpora včelařství (2022)“. Ten je určen na podporu začínajících a stávajících včelařů, realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev, za účelem stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev. O tuto dotaci mohou žádat začínající i stávající včelaři včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje. Začínající včelař může z podpory pořídit nové nástavkové úly a minimální nutné vybavení k úspěšnému včelaření. U stávajících včelařů je podporováno pořízení nových nástavkových úlů. Sběr žádostí bude probíhat 26. 2. – 2. 3. 2022, v rozpočtu kraje je zajištěna částka 2,5 mil. Kč. Na podporu včelařství bylo v předchozích letech (2010 – 2021) z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuto celkem 27,4 mil. Kč.

Program „Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022“ vzešel z potřeby zejména menších obcí, v kterých je nutné řešit čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou v souladu s platnou legislativou. Studie má obcím napomoci najít optimální variantu odkanalizování a zásobování pitnou vodou a předejít tak případným nákladným projektům na odkanalizování a zásobování pitnou vodou bez uvážení všech možných variant. Studie bude posléze podkladem pro aktualizaci v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Na program, jehož sběr žádostí bude probíhat od 1. 3. – 29. 7. 2022 do 12 hod, je v rozpočtu vyhrazena částka 300 000 Kč.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022 je vyhlašován jedenáctým rokem. Je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu. Alokovaná částka pro letošní rok je 100 mil. Kč z rozpočtu kraje. Sběr žádostí bude probíhat od 1. 3. -  31. 3. 2022, do 14:00 hod.

Rada také schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v PK 2022“, který obsahuje dva dotační tituly, a to dotační titul Investice do nemovitostí pro prvovýrobu a dotační titul Investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby. Účelem tohoto programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Příjem žádostí je předpokládán od 21. 3. -  11. 4. 2022, alokovaná částka pro tento program je 4 mil. Kč.

Dotační program „Adaptační opatření v ochraně přírody 2022“ obsahuje taktéž dva dotační tituly, a to „Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů“ a „Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami“. Alokováno na tento program je v rozpočtu kraje celkem 1,5 mil. Kč. Sběr žádostí proběhne od 1. – 15. 3. 2022.

Oblast regionálního rozvoje

V oblasti regionálního rozvoje rada schválila vyhlášení titulu „Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2022“, na který bude v rozpočtu kraje finanční krytí 3 mil. Kč. Plzeňský kraj podporuje MAS již několik let. „Všechny místní akční skupiny, které v našem kraji máme a dlouhodobě s nimi spolupracujeme, jsou dobře fungujícími subjekty, jež přináší do regionu nemalé finanční prostředky. U všech skupin působících v Plzeňském kraji byl ze strany ministerstva pro místní rozvoj kladně ukončen proces kontroly dodržování jejich standardů. Považuji proto včasné vyhlášení tohoto titulu za důležité pro jejich činnost,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Josef Bernard. Sběr žádostí k tomuto programu poběží do 21. 3. 2022.

Spolková činnost

Na podporu spolků vyhlašuje po schválení radou Plzeňský kraj titul „Podpora spolkové činnosti v roce 2022“, na který je v rozpočtu kraje alokována částka 3 mil. Kč. Program je určen pro spolky, pobočné spolky se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel. Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj

Za účelem snížení finanční náročnosti spojené s účastí sportovců z Plzeňského kraje na světových a evropských soutěžích schválila rada i pro letošní rok dotační program „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2022“. Žádat o dotaci mohou podat fyzické osoby s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, nebo spolky, kde jsou tito sportovci registrováni. „Finanční náročnost světových a evropských soutěží je pro mnohé sportovce méně oblíbených sportů velkou zátěží. V rámci programu jim významně kraj pomůže s reprezentací ve vyšších soutěžích a zároveň se tak dostane do povědomí nejen sportující veřejnosti,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek. Sběr žádostí do programu odstartuje 25. 2. 2022, alokovaná částka v rozpočtu kraje je 1,4 mil. Kč.

Oblast dopravy

V souladu s koncepcí rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji  bylo krajskou radou schváleno vyhlášení „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2022“. Cílem programu je podpora vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podpora systému bezpečných mezinárodních nadregionálních a významných regionálních dálkových cyklotras. „Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména výstavba cyklostezek a cyklotras a vybudování specializované cyklistické infrastruktury, a to například přírodě blízká stezka, konkrétní pumptrek, MTB trasa, in-line trasa a další cykloturisty oblíbená místa a trasy. Preferovány budou především projekty týkající se mezinárodních nadregionálních a významných regionálních dálkových cyklotras,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek. V krajském rozpočtu pro letošní rok je na tento program vyčleněna částka max. 30 mil. Kč.

Oblast kultury

Dotační program „Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji“ je v roce 2022 vyhlašován poprvé na základě velkého zájmu filmařů o podporu a spolupráci v předchozích letech, kdy byla filmová tvorba podporována formou individuálních dotací. V rozpočtu kraje je na tento program alokována částka 4,5 mil. Kč. „Podpora kulturního dění na území kraje je velmi důležitá. A filmový průmysl a kinematografie jsou nezastupitelnými složkami kulturního dědictví pro zachování existujících a tvorby nových kulturních hodnot. Program cílí na zkvalitnění podmínek pro rozvoj této oblasti kultury,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Podpora programu je určena na produkci audiovizuálních děl a jejich přípravu, jestliže je projekt alespoň zčásti realizován na území Plzeňského kraje, či pojednává o osobnostech s ním spjatých, a zároveň má významný kulturní či vzdělávací a marketingový přínos pro Plzeňský kraj.


NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
uniweb weby