Hlasovat v krajské Stavbě roku můžete už jen do pátku

Už jen do pátku tohoto týdne je možné poslat hlas některé ze staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje.

Prodej hovězího masa od farmáře

Veřejné hlasování probíhá na www.stavbarokupk.cz. Lidé mohou vybírat z 19 stavebních děl nominovaných v sedmi soutěžních kategoriích. Stavba s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. září v Měšťanské besedě v Plzni.

Vedle odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje může také široká veřejnost ovlivnit, která ze staveb si odnese jednu z cen. Na oficiálních internetových stránkách soutěže totiž probíhá hlasování, které rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Lidé mohou vybírat z 19 nominovaných staveb a jedné z nich poslat svůj hlas. V loňském ročníku získala nejvyšší počet internetových hlasů Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni.

Odborná porota nominovala stavby po důkladném posouzení 37 přihlášených děl ve všech sedmi soutěžních kategoriích. Z nominací porota zvolí stavbu, které udělí titul Stavba roku Plzeňského kraje. Budou se rozdělovat také další ocenění. Kromě Ceny veřejnosti například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.

Sedmičlenná odborná porota letos zasedá v tomto složení:
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků
S profily jednotlivých členů poroty se lze seznámit na https://www.stavbarokupk.cz/o-soutezi/odborna-porota/.

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Už druhým rokem je partnerem soutěže společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.

Nominované stavby a hodnocení odborné poroty

A/ Novostavby budov
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy.

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné a městotvorné dokomponování zástavby v ulici U Prazdroje. Administrativní část komplexu jasně vymezuje uliční prostor. Bytový trakt, odcloněný od ruchu ulice, vhodně zvyšuje polyfunkčnost území. Kromě suterénu s parkovacími místy, který propojuje obě hmoty a nezatěžuje veřejný prostor, spojuje celek vkusná architektonická schránka.

Knihovna města Spálené Poříčí
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i život obyvatel do svého centra.

B/ Rekonstrukce budov
Expozice refektář, Klatovy
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního života ve městě.

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada.

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního života napříč generacemi.

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivou rekonstrukci objektu zaměřenou na energetické úspory a především za originálně pojatou zahradu školky. Environmentálně zaměřená zahrada nabízí různé herní a zážitkové prvky, které spojuje motiv putování chodskou krajinou. Porota oceňuje použití přírodních materiálů, herní prvky využívající dešťovou vodu i mimořádnou péči o detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se skleněnou střechou.

C/ Stavby pro bydlení
Bytový dům Sylván, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení.

Bytový dům Papírnická, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům.

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem „syrových“ cortenových desek, které se stávají elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou.

Lokalita Bolevec, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající historickou část okraje města.

D/ Dopravní a inženýrské stavby
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady pro pěší a cyklisty.

E/ Průmyslové stavby
Výrobní areál Dvorec
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby.

F/ Sportovní a volnočasové stavby
Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce.

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a dalšími prvky.

G/ Veřejná prostranství
Křimická pláž
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí rozvoj nového křimického „nábřeží“.

Pěší zóna Palackého v Rokycanech
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů.

Regenerace centrální části obce Svojšín
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem (lavičkami či veřejným osvětlením).

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od doplňování místní občanské vybavenosti.

Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
    • odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

Čestné uznání poroty
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Technologický park DRONET - 1. etapa, Plzeň (kat. B)
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

Cena veřejnosti
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 25.08.2020 14:080 +
 
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby