Město ocenilo učitele a zaměstnance plzeňských škol

Město Plzeň ocenilo výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol.


Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Letos město také přidělilo ocenění Mimořádný počin plzeňského školství, a to dvěma mateřským, jedné základní škole a jedné školní jídelně za zajištění součinnosti a pomoci v rámci krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Laureáti si ceny převzali v úterý 16. června v Koncertním sále 25. základní školy ve Chválenické ulici z rukou radní pro oblast školství Lucie Kantorové. Slavnostní odpoledne zpestřili vystoupením žáci sboru Rolničky 25. základní školy. Již pátý ročník akce organizuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„Chtěla bych všem laureátům poděkovat za jejich obětavou práci pro naše nejmenší a jejich dlouholetou práci pro plzeňské školství. Je velmi obtížné pro nás vybrat jen jednoho laureáta v udělovaných kategoriích,“ poděkovala radní pro oblast školství Lucie Kantorová. „Letošní školní rok byl velmi náročný pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky, museli jsme se ze dne na den vyrovnat se zavřenými základními školami, následně rozhodnutím města jsme uzavřeli mateřské školy. Díky naší 55. a 78. mateřské škole, Masarykově škole a 11. školní jídelně jsme mohli pomoci pracovníkům, kteří stáli v první linii v boji proti pandemii koronaviru tím, že jsme jim zajistili hlídání dětí v našich zařízeních, včetně stravování. Těmto ředitelům a celým jejich kolektivům jsme letos udělili ocenění Mimořádný počin plzeňského školství,“ vysvětlila Lucie Kantorová, jak se koronavirová krize promítla také do letošního ročníku ocenění.

„Gratuluji všem, kteří si dnes převzali ocenění za svoji dlouholetou pedagogickou činnost. Letošní školní rok byl zcela jiný, poznamenaný koronavirovou krizí. Vzpomínám si na vládní tiskovou konferenci, na které bylo z ničeho nic oznámeno, že se s okamžitou platností uzavírají základní školy a myslel jsem jen na to, co se bude dít. Nebylo možné v reálném čas se připravit na nový režim, to byl můj první pocit. Druhý pocit byl, že to společně zvládneme. Byli jste, jak se říká hozeni do vody, v řádech dnů jste museli připravit dálkovou výuku pro své žáky. Krizi jsme ale dokázali společně zvládnout. Chtěl bych všem ředitelům a jejich učitelům srdečně poděkovat. Nevyučovali jste jen děti, ale šili jste například roušky a pomáhali i jiným způsobem. Doufám, že od září se všichni potkáme v našich školách a školkách v běžném režimu,“ uvedl ve své zdravici pedagogickým pracovníkům primátor města Plzně Martin Baxa.

Za školní rok 2019/2020 bylo ocenění předáno v následujících šesti kategoriích:

Ocenění za celoživotní přínos školství – síň slávy získala Světlana Cozlová, která působila v mateřských školách jako pedagog. V roce 1991 byla jmenována do funkce ředitelky 64. mateřské školy v Plzni. Od roku 2001 byla aktivní členkou v poradním sboru Pedagogického centra pro oblast předškolní výchovy, podílela se na tvorbě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho zavádění do praxe. Po dlouhá léta působila na Západočeské univerzitě v Plzni jako učitelka předmětu Předčtenářská gramotnost. Mnoho let spolupracovala také s institucemi zabývajícími se dalším vzděláváním pedagogů v oblasti metodické, lektorské a poradenské. Její pracovní nasazení odpovídá vysoké profesionalitě, ve své práci vždy dosahovala vynikajících výsledků, usilovala o neustálé zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu. Svým entuziasmem vždy dokázala nejen děti, ale i učitele motivovat k lepším výkonům a nadchnout je pro učení. Trpělivě po 35 let své praxe řídila a podporovala své kolegyně, začínajícím učitelkám, ale i začínajícím ředitelkám poskytovala potřebnou metodickou podporu. Návrh na prestižní ocenění podala ředitelka 64. mateřské školy Mariana Mužíková.

V kategorii Pedagog roku základní školy bylo uděleno ocenění učitelce Marcele Hupačové, jež pracuje na prvním stupni 31. základní školy jako učitelka od roku 1980. Do školy přišla dva roky po jejím založení a škole zůstala věrná doposud. Učí převážně ve třídách se sportovním zaměřením, svým osobitým přístupem rozvíjí u žáků nejen vzdělávací a etické hodnoty, ale také lásku ke sportu. Dětem často věnuje i svůj volný čas, každoročně organizuje lyžařské výcvikové kurzy, dokonce i pro nejmenší prvňáčky. Podílí se na organizaci řady školních akcí, seznamovacích pobytů a zážitkových škol v přírodě. Své žáky vede ke spolupráci, vzájemné toleranci a fair play chování. Návrh na ocenění podala ředitelka 31. základní školy Miluše Kurzová.

V kategorii Pedagog roku mateřské školy si ocenění převzala dlouholetá zaměstnankyně 90. mateřské školy Dagmar Šmejkalová. Od samého vzniku mateřinky v roce 1982 až doposud vykonává roli pedagogického pracovníka. Spoustu let se podílela na rozvoji dané školy, prvotně v roli zástupkyně ředitelky, posléze dlouhá léta jako ředitelka. Po ukončení manažerských povinností zůstala věrna své profesi učitele. Dokázala být dále partnerem, oporou i spřízněnou duší nově jmenovaným ředitelkám, kterým ochotně předávala své dlouholeté zkušenosti a zaváděla je do praxe. Vždy měla velký podíl na vytváření pozitivního a přátelského klimatu na pracovišti a šířila dobré jméno školy. Své práci obětuje i svůj volný čas. Návrh na ocenění podala ředitelka 90. mateřské školy Veronika Vomáčková.

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu vedoucí školní jídelny 51. mateřské školy Helena Stránská. Její pracovní nasazení je naprosto výjimečné, ze své pracovní pozice se podílí na zavádění moderních trendů do školního stravování. Podílí se na zapojení školy do různých soutěží, projektů a nápadů. Škola byla díky ní zapojena do soutěže Kuchař roku, kde v roce 2018 skončila ve finálovém kole. V roce následujícím získala první místo. Hodnotící komise označila její výtvor za revoluci ve školním stravování. Vzhledem k vysoké míře kreativity se podílí na vedení dětí ke správnému zdravému, ale zároveň chutnému stravování formou prožitkového učení. Návrh podala ředitelka 51. mateřské školy Blanka Linhartová.

V kategorii Mecenáš plzeňského školství získala ocenění společnost Women for women, o.p.s. Návrh podalo město Plzeň jako zřizovatel 26 základních a 46 mateřských škol. Společnost pomáhá díky projektu Obědy pro děti, které se ocitly v životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Partnerem v tomto projektu jsou školy, pomoc je poskytována přímo prostřednictvím těchto škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem. Projekt byl zahájen v Plzni v září 2013. Ocenění převzaly za organizaci Barbora Nejedlá a Jana Skopová.

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství bylo letos ocenění předáno čtyřem laureátům, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními v České republice v době nouzového stavu za zajištění součinnosti a pomoci:
    • Ředitelce 55. mateřské školy Janě Wolmutové a celému kolektivu zaměstnanců a ředitelce 78. mateřské školy Monice Kalašové a celému kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců integrovaného záchranného systému a zdravotnictví, následně i péče o děti zaměstnanců dalších vybraných strategických služeb a úřadů v době pandemie
    • Řediteli Masarykovy základní školy Antonínu Herrmannovi a celému kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění péče o děti vybraných zaměstnanců MMP a zaměstnanců strategické infrastruktury města v době pandemie
    • Ředitelce 11. školní jídelny Jaromíře Královcové a celému kolektivu zaměstnanců za zajištění přípravy stravy a dovozu do organizací pro děti a zaměstnance Masarykovy základní školy a návazně i pro dětskou skupinu Malíček určenou pro děti zaměstnanců Magistrátu města Plzně v době pandemie.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka