Plzeň má nové akční plány na roky 2021 a 2022 v sociální oblasti

Za účelem rozvoje sociálních služeb na území krajské metropole schválili zastupitelé města strategické dokumenty zpracované Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

SEO UNIWEB

 A to v rovině rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně v letech 2021 a 2022.

„Každé dva roky jsou schvalovány tyto rozvojové akční plány, nejdůležitější strategické programy, nyní na roky 2021 a 2022 v sociální oblasti města Plzně. Ty určují směr našich dalších aktivit. Akční plány byly přijaty pro čtyři cílové skupiny obyvatel – seniory, zdravotně postižené, cizince a národnostní menšiny, rovněž pro širokou oblast rodin s dětmi a osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením. I když tato doba přináší nepředvídatelné, zároveň však nezbytné finanční náklady a města jsou nucena provádět redukci ve všech oblastech, jsem přesvědčena, že opatření schválená ve zmíněných dokumentech přinesou navzdory nelehkým časům významné zkvalitnění a rozvoj služeb pro širokou plzeňskou veřejnost,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Ačkoliv se postupem let město od střednědobého komunitního plánu odklonilo k efektivnějšímu a strategičtějšímu modelu dvouletých akčních plánů, pracovní skupiny, vzniklé v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni v roce 2005, mají klíčovou pozici v procesu vzniku strategických dokumentů, vyhodnocování uplynulého období a určování budoucí podoby služeb v Plzni. Společně se studiemi, mapujícími potřeby občanů města, mají pracovní týmy, složené ze zástupců města a odborné i laické veřejnosti, nezastupitelnou roli pro naši činnost,“ přiblížila vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková.

Zastupitelstvo města schválilo tyto akční plány:
                1. Akční plán stárnutí na území města Plzně na léta 2021-2022:

„Stěžejním cílem v oblasti stárnutí je podpora aktivního života seniorů, předcházet jejich osamocení, umožnit jim nadále se potkávat se svými vrstevníky, vzdělávat se, věnovat se kulturnímu a sportovnímu vyžití. Prostřednictvím odboru sociálních služeb spolupracujeme s Akademií třetího věku nebo Městskou policií Plzeň (projekt Nedám se!), realizujeme řadu společenských akcí. S tím úzce souvisí i další opatření cílené na podporu osamělých seniorů a dalších potřebných, žijících osaměle v domácnostech, což úzce souvisí především s dobrovolnictvím, které pro nás zajišťuje Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. Obzvláště v této složité koronavirové době jsou senioři žijící osaměle odkázáni na pomoc druhých – např. při vyzvednutí léků, nákupu potravin, vyvenčení pejska či při pomoc s registrací na očkování nebo doprovodem,“ upřesňuje rezortní náměstkyně Eliška Bartáková.

                2. Akční plán města Plzně pro řešení problematiky rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením či osob sociálně vyloučených na území města Plzně v letech 2021–2022:

„V oblasti rodin s dětmi je našim cílem spustit a aktivně pracovat s webovou záložkou Pro rodiny s dětmi na našem portálu socialnisluzby.plzen.eu. Na ní by zájemci nalezli komplexní informace a novinky týkající se rodin a jejich života na území města, dále nabídne k využití kontaktní formulář, díky němuž nám mohou zaslat jakýkoliv dotaz s garancí fundované odpovědi do 48 hodin,“ doplnila vedoucí Alena Hynková. Oblasti bezdomovectví se město Plzeň nově hodlá věnovat komplexně, v rámci ustavené odborné platformy pod vedením doc. PhDr. Jana Váněho, PhD., napříč sociální, bezpečnostní, bytovou a společenskou sférou.

                3. Akční plán podpory a spolupráce v práci s cizinci a národnostními menšinami na území města Plzně 2021–2022:

V oblasti práce s cizinci je pro město stěžejní zapojení do projektů financovaných ministerstvem vnitra (město Plzeň se zapojilo již prvně v roce 2008). „Základem každé projektové žádosti jsou jazykové kurzy, neboť právě jazyková vybavenost vede k naprosté soběstačnosti každého cizince. V posledních etapách bylo významným počinem i vydání Informační příručky pro cizince nebo Vzdělávací program pro plzeňské pedagogy. Druhou prioritou v oblasti cizinců je zaměření se na děti s odlišným mateřským jazykem. Pro město Plzeň jsou důležité děti cizinců, kteří se na naše území dostanou bez znalosti češtiny, znalosti českého školního řádu, bez kamarádů. Hlavním úkolem tak zůstává zajistit jejich snadnou integraci v rámci školního kolektivu a pomoci s tím, na co jejich rodiče, kvůli zaměstnání, často nemají časové možnosti či vědomostní znalosti. Proto se snažíme o realizaci jazykových kurzů zaměřených právě na tuto generaci, včetně Letní intenzivní školu, spolupráci s plzeňskými školami a neziskovým sektorem, který zajišťuje doučování,“ připomněla Eliška Bartáková.

                4. Akční plán města Plzně k podpoře rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2021–2022:

Město bude i nadále poskytovat finanční dary pro zdravotně hendikepované, kteří mají trvalé bydliště na zemí města. Dary slouží ke zkvalitnění života zdravotně postižených a mohou být využity třeba na doplatek kompenzačních pomůcek, nehrazených ze zdravotního pojištění, úhradu rehabilitací či nákup služeb zvyšujících komfort života osob s postižením.

„Stěžejním opatřením tohoto dokumentu je rozšíření projektu svozu handicapovaných dětí do škol. Tato služba je na území našeho města velice poptávána a prostřednictvím našeho odboru a ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky ji již několik let provozujeme. Bohužel je stále kapacitně nedostačující. Pokud vše půjde, jak je plánováno, v květnu letošního roku by měl být k dispozici další vůz, čímž bychom uspokojili stávající poptávku rodičů po přepravě do a ze škol,“ uzavřela vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
gif auto cb 2021

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb