Plzeň musí stabilizovat skalní stěnu u košuteckého jezírka

Na začátku září 2016 došlo na místě bývalého pískovcového lomu ke zřícení skalního bloku o velikosti přibližně dva metry krychlové.

SEO UNIWEB

Vlivem vodní a větrné eroze dochází dále ke vzniku prasklin ve skalním masivu. Po sesuvu město odstranilo uvolněné části kamenných bloků, následovala podrobná prohlídka celého skalního masivu a následně město začalo s podrobnou dokumentaci včetně návrhu stabilizace a dlouhodobého zabezpečení skalních stěn. Místo, kde došlo k uvolnění kamenných bloků, bylo vyhrazeno páskami. Se začátkem stavební akce, jejímž cílem je zabezpečení skalního masivu, muselo město počkat po otevření Studentské ulice, protože komunikací nad jezírkem vedla objízdná trasa a denně ji využívaly tisíce aut.

„Oblast Košuteckého jezírka je oblíbenou rekreační oblastí, jež vznikla v místě bývalého pískovcového lomu, a využívají ji občané k trávení svého volného času. Je tedy nutné zajistit bezpečné prostředí okolo skalního masivu. Staveniště jsme zhotoviteli předali 1. října a termín dokončení je stanoven na květen příštího roku. Náklady na stabilizaci skalní stěny jsou ve výši 7,9 milionu korun včetně DPH,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Při sanaci skalní stěny bývalého lomu v parku Košutka odstraníme křovinné a dřevinné vegetace v ploše skalních stěn a v okolí jejich horních hran. Očistíme skalní stěny od volných horninových úlomků a zvětralin, odbouráme nestabilní bloky a vyřešíme nové kotvení. Výplně dutin zhotovitel vyplní vyzdívkou nebo variantě probarveným stříkaným betonem. Část skalních stěn překryjeme ochrannými ocelovými sítěmi, které se skládají ze sítí a lanových panelů. Horní hrany vybraných skalních stěn ošetříme protierozními vegetačními pásy,“ vysvětlila provedení sanace skalního masivu technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

„Stávající velké erozní rýhy zajistíme drátokoši s výplní, kterým bude kamenivo trachyt, jenž barevně nevybočuje z generelu místních hornin, a to minimálně v pohledových plochách konstrukce. Dutiny za rubem drátokošů budou doplněny vhodným materiálem, který bude na povrchu ohumusován a zatravněn. Porucha na západním ohraničení zájmového území bude zajištěna jednak protierozním opatřením vegetačních pásů a jednak zajištěním krajnice silnice mikropilotami s železobetonovou převážkou,“ vysvětlil Evžen Kaucký z oddělení přípravy staveb Správy veřejného statku města Plzně a doplnil, že stávající plot nad hranou skalní stěny bude před zahájením prací demontován a po skončení prací obnoven. Část sloupků město nahradí, ostatní opatří novým antikorozním nátěrem.

Sanace skalního masivu u Košuteckého jezírka si nevyžádá větší dopravní omezení. Nad jezírkem bude uzavřen jeden jízdní pruh, blíže ke skalnímu masivu, doprava bude řízena semafory.

Zhotovitelem je společnost STRIX Chomutov a. s.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
VOUSATÝ LENIVEC

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb