Plzeň podpoří sportovní akademie, kluby i handicapované

Město Plzeň poskytne dotace na provoz v roce 2021 sedmi regionálním sportovním akademiím, jež se v Plzni věnují sportujícím dětem a mládeži.

jaro auto cb

Rozdělí jim celkem 11,3 milionu korun. Peníze půjdou z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. Návrh radních schválili zastupitelé.

„Město Plzeň na základě platné Koncepce sportu města Plzně dlouhodobě podporuje provoz regionálních akademií. Vzájemná spolupráce byla stvrzena memorandem, a to mezi městem Plzní, Plzeňským krajem a daným svazem. Všechny subjekty podaly žádost o finanční podporu na provoz, poté je posoudila Komise pro sport a mládež Rady města Plzně a doporučila udělit dotace všem žadatelům v navrhovaných částkách,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký, jenž má sport ve své gesci.

Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje, jenž podporuje město Plzeň od roku 2015, má obdržet 2,9 milionu korun. Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie má dostat 2,9 milionu korun a Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie pak 1,2 milionu korun. S oběma město spolupracuje od roku 2017, od roku 2019 pak s triatlonovou akademií pod subjektem Triatlon Plzeň, z. s. a házenkářskou akademií pod subjektem Nadační fond na podporu Plzeňské házené. Triatlonová akademie podle návrhu radních získá 850 tisíc korun a házenkářská 1,45 milionu korun.

„Loni bylo podepsáno memorandum o Atletické akademii v rámci Atletického klubu Škoda Plzeň z. s. Ta na provoz letos obdrží 1,2 milionu korun. V roce 2021 nově město zařadilo mezi akademie RGA – regionální golfovou akademii, z. s., kterou město podpoří 800 tisíci korunami. S touto akademií bude memorandum teprve podepsáno, a to nejpozději v den podpisu dotační smlouvy,“ doplnil vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně Přemysl Švarc.

Město podpoří bývalé olympioniky i provoz bazénu SK Radbuza

Město Plzeň poskytne individuální dotace na provoz v roce 2021 Nadačnímu fondu západočeských olympioniků i na provoz bazénu Sportovního klubu Radbuza v Kozinově ulici. Olympionici obdrží 150 tisíc korun, SK Radbuza dva miliony korun. Peníze půjdou z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. Rozdělení finančních prostředků schválili zastupitelé.

„Dlouhodobě podporujeme Nadační fond západočeských olympioniků, který poskytuje podporu sportovcům, kteří se zúčastnili Olympijských her i jiných světových soutěží jako reprezentanti a dostali se do tíživé životní situace. V letošním roce byla částka zvýšena kvůli přijetí nových členů do nadačního fondu. Navržená částka dotace 150 tisíc korun je proto oproti roku 2020 o 50 tisíc korun vyšší,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký, jenž má sport ve své gesci.

„V rámci strategického významu pro město Plzeň podporuje město i provoz plaveckého bazénu Sportovního klubu Radbuza v Kozinově ulici. Částka navržená na kofinancování provozních nákladů v letošním roce představuje dva miliony korun,“ doplnil vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Přemysl Švarc.

Dodal, že všechny subjekty podaly žádost o finanční podporu v souladu se Zásadami o poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a tyto žádosti byly předloženy k posouzení Komisi pro sport a mládež Rady města Plzně. Komise doporučila udělení dotace žadatelům Nadační fond západočeských olympioniků a Sportovní klub Radbuza Plzeň, z. s. v navrhovaných částkách.


Město podpoří sportovní infrastrukturu Viktorie Plzeň – fotbal, Handball clubu v Újezdě a Plavecký klub Slávie VŠ Plzeň

Na základě platné Koncepce sportu města Plzně podporuje krajská metropole investice do sportovní infrastruktury. Zastupitelstvo město schválilo poskytnutí individuálních investičních dotací pro Viktoria Plzeň – fotbal z. s. ve výši dva miliony korun, ve výši jeden milion korun pro Handball club Plzeň-Újezd a pro Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň ve výši 630 tisíc korun.

„Národní sportovní agentura pro letošní rok vypsala dotační výzvu Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, ve které mohou žádat i sportovní subjekty, které jsou v dlouhodobém nájmu. Dotační program je určený na modernizaci sportovišť a maximální dotace činí 10 milionů korun. Podmínkou dotační výzvy je 30% spoluúčast žadatelů. Z tohoto důvodu se Viktoria Plzeň – fotbal, Handball club z Újezdu a Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň obrátily na město Plzeň s žádostí o přispění na tuto spoluúčast,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„Viktoria Plzeň – fotbal z. s., dlouhodobý nájemce sportovního areálu v Luční ulici, podala žádost o dotaci na modernizaci stávající tréninkové plochy druhého hřiště v daném areálu. Rekonstrukce bude zahrnovat zemní a výkopové práce, stávající přírodní povrch bude zcela odstraněn a bude provedena výměna podkladu sportoviště. Následně proběhne realizace podloží a zatravnění včetně opravy drenážního a závlahového systému,“ popsal první náměstek primátora Roman Zarzycký. Součástí rekonstrukce jsou také zemní pouzdra pro umístění fotbalových branek. Sportoviště bude po rekonstrukci v rámci volných kapacit využíváno také jinými subjekty, jako je Regionální fotbalová Akademie Plzeňského kraje, okresními a krajskými výběry jednotlivých mládežnických organizací i žáky školských zařízení, s nimiž klub v rámci své činnosti spolupracuje. Rozpočet investiční akce je stanoven na 7,5 milionu korun včetně DPH.

„Handball club Plzeň-Újezd požádal město o individuální investiční dotaci ve výši jeden milion korun na dofinancování projektu rekonstrukce stávajícího antukového hřiště s osvětlením na hřiště s umělým povrchem včetně nového osvětlení, a to ve sportovním areálu v ulici Staroveská v plzeňském Újezdě. Celkové náklady jsou odhadnuty na 4,6 milionu korun. Předpokládaný začátek rekonstrukce je naplánován na srpen 2021, dokončeno by mělo být do konce října 2021,“ doplnil Roman Zarzycký.

„Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z. s. požaduje 630 tisíc korun na modernizaci nezbytného technického zařízení – výměna startovních bloků. Cílem je nákup a osazení startovních bloků vyhovujících nejnovějším standardům Světové plavecké federace pro pořádání soutěží nejvyšší úrovně a pro soutěže mistrovské úrovně České republiky. jedná se o startovní bloky s odrazovou plochou o rozměru 50x70 metrů s nastavitelnou opěrkou nohy pro atletický start včetně odnímatelného zařízení pro znakový start a s možností jejich připojení k elektronické časomíře pro detekci chybných startů,“ řekl Přemysl Švarc, vedoucí magistrátního odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.
/Roman Zarzycký, první náměstek primátora/


Plzeň významně podpoří sportovní organizace i hendikepované sportovce

Na konci minulého roku vyhlásil Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně dotační titul Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2021. V rozpočtu města na něj byla alokována finanční částka ve výši 13,5 milionu korun a 400 tisíc korun na podporu hendikepovaným sportovcům. Rada města Plzně v polovině března nyní rozhodla o udělení pěti dotací ve výši 107 tisíc korun, nyní zastupitelé schválili udělení dotace pro 155 žadatelů v celkové výši 13,794 milionu korun.

„Jsem rád, že se v letošním roce podařilo velmi významně podpořit oblast sportu, a to částkou převyšující 13 milionů korun. Magistrátní odbor sportu přijímal žádosti během ledna letošního roku, bylo jich celkem 165. Podporu získají také Plzeňská centra mládeže města, do kterých je zařazeno sedm subjektů, tyto jsou spolu se šesti akademiemi hlavními sportovními odvětvími na území krajské metropole,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce patří oblast sportu.

„Všechny žádosti o dotaci byly předloženy k posouzení Komisi pro sport a mládež Rady města Plzně. Komise na základě hlasování doporučila poskytnout dotace celkem 155 žadatelům v celkové výši 13,9 milionu korun, z čehož je 400 tisíc korun alokováno hendikepovaným,“ doplnil první náměstek Roman Zarzycký.

Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestičních dotací například pro: Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň (108 tisíc korun), Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň – Skvrňany (100 tisíc korun), TJ Prazdroj Plzeň (290 tisíc korun), Tělovýchovné jednotě Plzeň – Litice (193 tisíc korun), Tělovýchovné jednotě Union Plzeň (132 tisíc korun), PILSEN PATRIOTS (146 tisíc korun), JUDOCLUB Plzeň (280 tisíc korun), HBC Plzeň (136 tisíc korun), Nadační fond Volejbal Plzeň (413 tisíc korun), ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub DUKLA Plzeň (111 tisíc korun), SK Petřín Plzeň (210 tisíc korun), TJ Slavoj Plzeň (275 tisíc korun), Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje (420 tisíc korun), Nadační fond – Plzeňská lukostřelba (348 tisíc korun), Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň (465 tisíc korun), Nadační fond Basketbal Plzeň (362 tisíc korun), Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ (546 tisíc korun), Západočeský badmintonový svaz (450 tisíc korun), TK Slavia Plzeň (100 tisíc korun).


Plzeň podpoří téměř šesti miliony korun sportovní organizace v souvislosti s pandemií koronaviru za čtvrtý kvartál roku 2020

Plzeň vyhlásila v lednu letošního roku dotační program Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozující sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru za měsíce říjen až prosinec 2020.

„Pravidla našeho dotačního titulu umožňovala kompenzovat vratky členských příspěvků za období říjen až listopad 2020, tedy polovinu členských příspěvků za školní pololetí. Dále také kompenzace nákladů za správu areálu, ať již vlastního nebo svěřeného doložením smlouvy. Kompenzovat bylo možné pouze náklady, které nebylo možné hradit ze státních dotací. Třetím pilířem dotačního titulu byla kompenzace nájemného zaplaceného třetím subjektům, a to v souvislosti s objednanými sportovními prostorami, kdy nebylo možné je využít za účelem sportovní přípravy svých členů. Limit dotace byl stanoven na 250 tisíc korun a každý subjekt mohl podat pouze jednu žádost. Oprávněnými žadateli byly jak sportovní organizace dle zákonu o podpoře sportu, tak i právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti sportu na území města Plzně,“ vysvětlil dotační titul první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce patří oblast sportu.

„Finanční podporu z daného dotačního titulu získalo celkem 53 žádostí v celkové výši 6,068 milionu korun, z toho pět žádostí ve výši 102 tisíc korun schválila rada, zbytek zastupitelstvo města. Mezi podpořenými subjekty jsou například FBŠ Gorily Plzeň, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Koterov, TJ Prazdroj Plzeň z. s., Atletický klub Škoda Plzeň z. s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Nová Hospoda, TJ Slavoj Plzeň, TJ Lokomotiva Plzeň z. s., Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z. s., Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, Klub vodních sportů Plzeň, VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z. s.SK RAPID PLZEŇ, Aeroklub Plzeň Bory, Sportovní klub Radbuza Plzeň, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná, SK RAPID PLZEŇ a další,“ uvedl některé podpořené subjekty Roman Zarzycký.

„Vzhledem k nedočerpané finanční alokaci, která byla alokována pro tento dotační titul ve výši osmi milionů korun budeme vést další jednání o vypsání dalšího dotačního programu na kompenzace členských příspěvků za první pololetí roku 2021 a na částečnou kompenzaci provozních nákladů správců areálů. Ze zjištěných informací jsou refundace letošních členských příspěvků pro kluby velkým finančním problémem a i kluby, které v loňském roce příspěvky nevracely, budou muset k tomuto kroku vzhledem k jejich nefungování přistoupit,“ uvedl první náměstek Roman Zarzycký.


Plzeň buduje další sportovní infrastrukturu, Sportmanie Plzeň bude pokračovat. Zastupitelstvo schválilo akční plán sportovní koncepce

Krajská metropole naplňuje svoji Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 pomocí akčních plánů. Zastupitelé města na březnovém zasedání schválili konkrétní akční plán, který má přispívat k rozvoji sportu na území města v období let 2021 a 2022. Vychází z jednotlivých cílů a opatření koncepce, podrobněji jej rozpracovává včetně finanční alokace a krytí u investičních projektů. Vzhledem k tomu, že je zpracováván na kratší časový horizont, může pružněji a variabilněji reagovat na možnosti rozpočtu města.

„Předkládaný akční plán je výstupem obsahujícím seznam projektů, kdy činnosti, které jsou plánované na rok 2021 a 2022, mají zajištěné financování a jsou v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2021 včetně střednědobého výhledu nebo byly součástí rozpočtového opatření schváleného Zastupitelstvem města Plzně na únorovém zasedání,“ vysvětlil na úvod první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„Stěžejním cílem pro naše město je rozvoj sportovní infrastruktury města, která bude otevřená a dostupná pro veřejnost. V následujících dvou let vystavíme zázemí tréninkového centra pro fotbalovou mládež ve sportovním areálu ve Štruncových sadech, zahájili jsme stavbu víceúčelové haly v Krašovské, chceme zahájit realizaci výstavby náhradního areálu pro SK Neslyšících Plzeň, budeme opravovat a rozvíjet ostatní sportoviště v majetku města, chceme získat územní rozhodnutí pro zázemí triatlonové akademie v areálu Ostende, dokončit projektovou dokumentaci pro novostavbu tělocvičny v Křimicích, ale také chceme revitalizovat park za OC Plzeň Plaza. Jedním ze stěžejních cílů je spolupráce se sportovními kluby a podpora jejich činnosti. Chceme nadále pokračovat v pořádání mimořádně úspěšné Sportmanie Plzeň. Cílem je podpora dalších akademií mládežnických kategorií, ale i podpora univerzitního sportu a vysokoškolských sportovců. Součástí akčního plánu sportovní koncepce je ale i zlepšení podmínek pohybové rekreace a kvality života v Plzni. Finance máme také alokované na provedení studie lesních cest pro horská kola V Jámách. V oblasti sportu ale nezapomínáme na sportovní vyžití pro hendikepované spoluobčany či na programy pro seniory, pro matky s dětmi i pro menšiny,“ uvedl některé cíle na následující dva roky náměstek Roman Zarzycký.

„Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně, jakožto zpracovatel akčního plánu, zajistil sběr návrhů projektů ze strany jednotlivých nositelů aktivit koncepce, vyhodnotil jejich soulad s koncepcí a časovým rámcem. Akční plán byl rovněž projednán se zástupci městských obvodů a příspěvkových organizací města,“ dodal Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně


auto cb prislusenstvi

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
getsmart

Hlavní zprávy

 

weby uniweb
uniweb weby