Pracovníci v sociálních službách převzali ocenění

Všichni ocenění jsou zaměstnanci příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb.


Za vynikající práci na krajském úřadě poděkovali náměstkové hejtmana Zdeněk Honz a Ivo Grüner a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jaroslav Šobr vybraným pracovníkům v sociálních službách organizací zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětního listu a drobný dar si převzalo celkem 23 pracovníků z oblasti sociálních služeb a dva ředitelé zařízení.

„Oblast sociální péče je velmi nedoceněnou oblastí a tato práce se seniory a hendikepovanými je velmi náročná po fyzické i psychické stránce. V letošním roce, v době koronavirové nákazy, prokázali právě tito zaměstnanci, že jsou lidmi na svém místě. Jsem velmi rád, že jim mohu osobně poděkovat a alespoň symbolicky vyjádřit úctu k těmto lidem,“ uvedl náměsterk hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. Plzeňský kraj zřizuje celkem 12 organizací v oblasti sociálních služeb.

Všechny navržené pracovnice a pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Jsou ceněni pro svůj chápavý a lidský přístup, obětavost, individuální přístup ke klientům, pracovitost, spolehlivost a svou velikou profesionalitu, odbornost ve své funkci.

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCI

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Jana Urbánková, pracuje v domově na pozici zdravotní sestry 19 let. Jedná se o zodpovědnou a ochotnou kolegyni. Je velikým přínosem pro uživatele, ale i pro kolegy, kteří se na ni mohou kdykoli spolehnout. Je schopna, a v případě potřeby, i ochotna využít své zkušenosti, zastoupit na oddělení zdravotního úseku a zajistit tak péči o naše uživatele v době, kdy personálu není právě dostatek. Ocenění pracovníka v sociálních službách si zaslouží za svůj osobitý a citlivý přístup k uživatelům i domovu.

Centrum sociálních služeb Domažlice

Václav Ledvina nastoupil do organizace v roce 2008 na pracovní pozici ekonom, kterou vykonává dodnes. Zároveň je zástupce ředitelky a vedoucím úseku ředitelství, který, i přes značný nárůst administrativy, zůstává ve stejném počtu pracovníků. Pan Ledvina ve své funkci jedná a pracuje s péčí řádného hospodáře. Je pracovitý, pečlivý, svědomitý a zodpovědný. Jeho podíl na fungování a rozvoji celé organizace je velmi významný.

Domov pro seniory Domažlice

Marta Pernicová pracuje v Domově pro seniory Domažlice od roku 2011 na pozici pomocná síla ve výdejně jídel. Patří mezi zaměstnance s velkou profesní zkušeností, dokáže si zorganizovat svou práci a je velmi dobrý týmový hráč.

Práce v domově je pro ni srdeční záležitostí, z čehož se odvíjí i její výborný přístup ke klientům a kolegům, kde je velmi oblíbená. Podporuje své okolí svým pozitivním přístupem, hledá možnosti jak pochválit či povzbudit, a svým příkladným plněním úkolů i empatickým chováním je vzorem pro ostatní.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Marie Dubová pracuje jako všeobecná sestra, je zkušená s empatickým a vstřícným chováním k uživatelům i ostatním členům ošetřovatelského týmu. Všeobecné sestry, které chtějí pracovat v zařízení tohoto typu, musí být především zkušené, vzdělané, rozhodné a samostatné. A taková Marie Dubová je.

Blanka Praisová nastoupila do domova v roce 2014, v současné době je na pozici pracovnice přímé obslužné péče. Velmi jí záleží na spokojenosti uživatelů služeb a v rámci svých kompetencí na uspokojení jejich potřeb. Zakládá si na tom, aby po ní zůstala vždy kvalitně odvedená práce, a ochotně plní úkoly nad rámec svých povinností. Je velmi dobrou klíčovou pracovnicí, o uživatelích dokáže přemýšlet komplexně.

Domov seniorů Kdyně

Lukáš Denk, DiS., pracuje v Domě seniorů Kdyně od roku 2009 na pozici sociálního pracovníka. Je to dlouholetý a kvalitní zaměstnanec, je profesně velmi zdatný a zkušený, působí pozitivně na ostatní zaměstnance a je týmový hráč. Dokáže klidně a věcně komunikovat jak s obyvateli, tak s rodinami nových i stávajících obyvatel. V odborné roli sociálního pracovníka je opravdový profesionál, podílí se také metodicky na nových výzvách a úkolech v sociální práci. Lukáš Denk má i výbornou zdatnost v informačních technologiích, zaučuje nové zaměstnance v interních IT systémech, v této oblasti se podílí také na vývoji a změnách v Domově. Práce v Domově Kdyně je pro něj srdeční záležitostí. Rozumí si s kolegy, hledá možnosti jak nacházet společná řešení, umí druhé podpořit.

Blanka Praisová, DiS., pracuje v Domě seniorů Kdyně od roku 2015 na pozici terapeuta volnočasových aktivit. Má skvělý vztah k obyvatelům domova, práci bere jako svou srdeční záležitost. Aktivně přistupuje ke vzdělání v nových konceptech péče, přichází s nápady, jak volný čas obyvatelům vylepšit a zpestřit. Je velkou oporou kolegyním v úseku, které se od ní učí díky její profesní zdatnosti.  Umí klidně a věcně komunikovat s obyvateli, i se svými kolegy. V současné době navštěvuje Domov i se svou labradorkou  Megie v rámci canisterapie.

Dům sociální péče Kralovice

Sylva Hůrková pracuje jako zdravotní sestra. Pečuje o klienty Domu sociální péče Kralovice více než 13 let. Je vždy ochotná provést potřebnou léčebnou péči, kterou spojí s vlídným slovem, podporou nebo pomocí. Profesionálně zasáhla v situaci klientky, která se rozhodla o půl jedné v noci odjet vlakem domů. Rychle prohlédla celý objekt domova a s pomocí Policie ČR a vrtulníku do hodiny  zachránila paní cestovatelku před prochladnutím na nočním výletě na nádraží. Nejen pro tento čin byla paní Hůrková navržena na ocenění.

Domov sociálních služeb Liblín

Jana Brožíková  ukončila v roce 1983  Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor zdravotní sestra a od té doby je zaměstnancem domova. Od roku 1993 zastávala funkci staniční sestry a v roce 2003 byla jmenována do funkce vrchní sestry domova. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a samostatně. K uživatelům je laskavá, přátelská, neodmítne si poslechnout jejich životní příběhy. S uživateli jedná citlivě a vstřícně, umí se vcítit do jejich problémů. Je pracovitá, spolehlivá a nekonfliktní. V kolektivu zaměstnanců je velmi oblíbená, přátelská, aktivně pomáhá uživatelům domova i kolegům. V domově je členkou požární hlídky, členkou přijímací komise a rovněž se podílí na tvorbě jídelníčku jako členka stravovací komise. Je respektovanou osobností, která při náročnosti své práce nikdy nezapomíná i na důležitost lidské stránky. V domově pracuje skoro 38 let a celý svůj aktivní život dělí mezi svoji práci a jako čtyřnásobná babička i mezi rodinu.

Soňa Fidlerová nastoupila do domova v roce 1991 jako pradlena a svému zařazení pradleny zůstala věrná 29 let. V kolektivu pracovníků je oblíbená, obětavá a komunikativní. Svoji práci vykonává svědomitě. V případě potřeby je ochotná pracovat i v době osobního volna. K uživatelům i zaměstnancům je laskavá a ochotná vždy jim pomoci.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Kateřina Šestáková pracuje od roku 1998 v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře na pozici pracovník v sociálních službách. Pracuje vždy s maximálním nasazením,  je pečlivá, svědomitá, schopna plnit i náročné pracovní úkoly. Nejvíce je ceněna za svou kreativitu, díky níž vznikají úžasné výrobky  a dekorace, které vyrábí společně s uživateli služeb a zdobí jimi Domov. Dárky v podobě drobných předmětů z keramiky, papíru či přírodnin velmi často dělají radost návštěvníkům zařízení. Aktivně se také zapojuje do kulturních a společenských akcí Domova. V pracovním kolektivu je velmi oblíbená pro empatii, ochotu poradit a pomoci. Je jednou z osob, díky níž je Domov v Milířích opravdu domovem - uživatelům dává pocit lásky a bezpečí.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Markéta Versta v Domově Harmonie pracuje od prosince roku 2014 na pozici asistentky. Svojí pracovitostí a svědomitým přístupem k práci patří mezi nejlepší pracovníky domova. Práci si dokáže velmi dobře zorganizovat, je samostatná, pečlivá a zodpovědná. V kolektivu pracovníků je oblíbená. Když je zapotřebí, vždy ostatním pomáhá. Aktivně se podílí na přípravách tradičních a prezentačních akcích pro klienty i veřejnost. Má zájem o fungování a rozvoj domova, k zařízení je velmi loajální.

Miloslava Čubrová, které nikdo neřekne jinak než, Miluška, v zařízení pracuje již 25 let. Svoji pracovní pozici, pracovník v sociálních službách, vykonává s úctou a láskou. Nelehkou práci dělá s úsměvem na tváři a šíří kolem sebe dobrou náladu a pohodu. Při své práci je velmi pečlivá a zodpovědná. Svým kolegyním vždy ochotně pomáhá a kdykoliv některá z nich onemocní, nabízí výpomoc službou navíc. Pro uživatele má milé slovo a pochopení. Zastává velmi dobře roli klíčového pracovníka. S uživateli má velmi hezký vztah založený na důvěře. Její přístup k práci by mohl být vzorem pro mnohé další zaměstnance.

Eva Tobermannová pracuje v Domově Harmoniie již od roku 1982 na pozici všeobecná sestra. Je věrnou pracovnicí, která pomáhá uživatelům domova pro seniory vždy s úsměvem na rtech a ochotou. Je mezi prvními připravená přijít do služby, a to i v mimořádných situacích. Je velmi obětavá, pracovitá. Pro svůj optimismus je velice oblíbená v kolektivu. Zadané úkoly plní vždy svědomitě a často pracuje nad rámec svých povinností. Je neocenitelnou členkou týmu domova.

Centrum sociální služeb Stod

Mgr. Radek Rosenberger pracuje v CSS Stod od roku 2006, zastává funkci vedoucího služeb a zástupce ředitele. Po celou dobu svého působení se podílí na realizaci řady projektů zaměřených především na přeměnu tradičního zařízení  ústavního typu na komunitní pobytové sociální služby. Svou erudicí, nasazením a organizačními schopnostmi významně přispívá k tomu, že se tyto projekty daří realizovat. Připravuje a do praxe zavádí metodiky a vnitřní předpisy. Pracuje také  jako lektor a garant vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Stod. Svým podřízeným je vzorem, umí je vyslechnout a je vždy připraven jim pomoci. Podílí se na realizaci sportovních a volnočasových aktivit klientů Domova.

Mgr. Karla Burdová působí v CSS Stod od roku 2012. Vykonává funkci sociální pracovnice a je garantem projektu "Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod". Příkladně se věnuje oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb. Svou empatii uplatňuje při jednání s rodinami a opatrovníky klientů, spolupracuje s opatrovnickými soudy. Podílí se na metodickém vedení sociálních pracovníků v oblastech, ve kterých CSS Stod poskytuje služby. Ve své práci je pečlivá, přesná a zodpovědná. Díky svému elánu a optimismu je oporou transformačního týmu CSS Stod.

Mgr. Emil Kuchta pracuje v CSS Stod od roku 2006. Nejprve pracoval jako vedoucí oddělení s vysokou mírou podpory, v současné době je vedoucím služeb DOZP. Je nedílnou součástí týmu, který realizuje projekt "Transformace DOZP Stod". Podílí se na tvorbě metodik zaměřených na fungování nových domácností, které vznikly v rámci projektu transformace. Významnou roli sehrává při řízení a vzdělávání vedoucích oblastí a vedoucích jednotlivých domácností. Podílí se na realizaci sportovních a volnočasových aktivit klientů CSS Stod. Svým klidem, nadhledem a laskavostí je oporou svým podřízeným.

Bc. Radka Poláčková působí v CSS Stod od roku 2015, jako ekonom, zástupce ředitele pro oblast ekonomiky a provozu. V současnosti také vykonává funkci manažera projektu "Transformace DOZP Stod - III. etapa" Má nezastupitelnou roli v nastavení ekonomiky nových služeb, sestavuje rozpočty, připravuje žádosti o dotace a zodpovídá za všechny ekonomické aktivity CSS Stod. Svým nasazením, erudicí a pečlivostí je příkladem svým podřízeným.

Centrum sociálních služeb Tachov

DS Kurojedy

Marie Součková, v domově pro seniory Kurojedy pracuje 23 let jako kuchařka. Je velice ochotná, pečlivá, svědomitá a vstřícná. Své pracovní povinnosti plní výborně. Je výborný týmový hráč. Je na ni vždy spolehnutí.

DS Panenská

Iva Kratochvílová pracuje v Domově pro seniory Panenská v Tachově od roku 2017 na pozici sociální pracovnice. I za tuto relativně krátkou dobu se stala jeho nedílnou součástí. Je velice optimistická, veselá a plná životní energie, kterou svým projevem předává všem okolo sebe. U klientů i jejich rodinných příslušníků je oblíbená pro svoji trpělivost, vstřícnost, empatii a ochotu být vždy nápomocná. Paní Iva Kratochvílová se aktivně zapojuje do organizování různých kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj, při kterých plně využívá své mimořádné organizační schopnosti. Neváhá se těchto akcí také sama účastnit i ve dnech svého osobního volna. Paní Kratochvílová si ocenění za svoji obětavou práci rozhodně zaslouží.

DS Panorama

Jaroslav Velich pracuje v DS Panorama jako údržbář – řidič, je zaměstnancem domova již deset let. Je velice pracovitý, ochotný, vstřícný a obětavý. Je schopný rychle reagovat na potřeby klientů a vždy uspokojit jejich přání. Umí podat pomocnou ruku tam, kde je zapotřebí. Ke klientům se chová velice mile, lidsky, rád si s nimi povídá a dělá, co jim na očích vidí. V kolektivu je velice oblíbený pro svůj typický humor a nádherným pískáním melodií známých písní, umí navodit dobrou a laskavou atmosféru.

Domov klidného stáří v Žinkovech

Iva Mohyláková pracuje v Domově klidného stáří v Žinkovech na úseku přímé obslužné péče od roku 2017.  Svou práci si umí dobře zorganizovat, je pracovitá, ochotná, spolehlivá, a velmi iniciativní. Paní  Mohyláková je kdykoli ochotna vypomoci v jakékoli situaci, ať už při nedostatku personálu nebo na akci pořádané Domovem. Pro zpestření všedního dne obyvatelům Domova pravidelně přiváží své domácí mazlíčky, což klienty Domova vždy velmi potěší. Na letošní léto paní Mohyláková po domluvě s vedením Domova přiveze na nově vybudovanou zahradu Domova dva malé koníky, za kterými bude s klienty docházet. Ke klientům přistupuje velmi vstřícně, klienti jí důvěřují a je mezi nimi velmi oblíbená.

Jitka Trhlíková pracuje v Domově již devátým rokem na pozici skladnice. Při své práci je velmi pečlivá a spolehlivá. Ostatní pracovníci Domova ji oceňují zejména pro její vstřícnost a komunikativnost, díky kterým sklad funguje bez nejmenších potíží. Na podzim, kdy byl v Domově po přívalovém dešti sklad vyplaven, paní Trhlíková věnovala bez zaváhání několik dní ze svého volna jeho úklidu. Ve volném čase se paní Trhlíková věnuje své rodině a často vypomáhá dceři s hendikepovaným vnoučkem. Přes takové nasazení je stále v dobré náladě a za to jí patří obdiv.

Ocenění ředitelé

Mezi oceněnými je i ředitel Centra sociálních služeb Stod Mgr. Radomír Bednář. Funkci ředitele vykonává od roku 2005. Je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi v oblasti sociálních služeb. Se svým týmem řešil a úspěšně dokončil ve třech etapách transformaci domova se 185 klienty. V transformované pobytové službě vytváří podmínky pro klienty se středně těžkou a těžkou poruchou autistického spektra. Profesně i lidsky si ocenění plně zaslouží.

Druhým oceněným ředitelem je ředitel Domova sociální péče Kralovice Ing. Josef Trčka. V domově na pozici ředitele pracuje od roku 2008. Během svého působení se mu podařilo stabilizovat kolektiv zaměstnanců, zavedl program biografie a významně zvýšil vykazování zdravotní péče pro klienty v rámci odbornosti 913. V současné době se zpracovává stavební dokumentace na celkovou rekonstrukci domova. A to je především zásluhou pana ředitele Trčky.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 25.06.2020 08:080 +
 
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu