V kraji je hodně prasat, ale málo zajíců a bažantů

Plzeňský kraj se významně podílí na jarním kmenovém stavu zvěře ČR v černé, daňčí a mufloní.

SEO UNIWEB

V porovnání s ostatními kraji se na území kraje vyskytuje nižší počet zajíců a bažantů. V odstřelech kachny divoké, daňčí a mufloní zvěře zaujímá v mezikrajském porovnání významné postavení. Ukazují to data Českého statistického úřadu.

Jarní kmenový stav zvěře

Plzeňský kraj se významně podílel na jarním kmenovém stavu zvěře ČR v černé (17,5 %), daňčí (15,8 %) a mufloní (11,9 %). K 31. 3. 2020 obsadil Plzeňský kraj v mezikrajském porovnání nejvyšší místo v kmenovém stavu zvěře černé (10 657 kusů), druhé nejvyšší podíly mezi kraji patřily daňčí (5 957 kusů) a mufloní (2 485 kusů) zvěři. Nejnižší podíly na jarním kmenovém stavu zvěře ČR činili bažanti (3,3 %) a zajíci (4,5 %). V podílech bažantů a zajíců se Plzeňský kraj umístil v porovnání s ostatními kraji na čtvrtém nejnižším místě.

Odstřel zvěře

V odstřelu zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na druhém nejvyšším místě v případě kachen divokých, daňků a muflonů. V roce 2019 činil odstřel kachny divoké 56 617 kusů (druhé místo za Jihočeským krajem). Odstřel daňků dosáhl 3 914 kusů a muflonů 1 395 kusů (druhé místo za Středočeským krajem včetně Hl. města Prahy).

Počet odstřelů kachny divoké (56 617 kusů) v roce 2019 výrazně převýšil její kmenový stav k 31. 3. 2020, kdy bylo zaznamenáno 8 583 kusů. V porovnání s jarním kmenovým stavem byl počet odstřelů černé a bažantů rovněž vyšší. V roce 2019 bylo odstřeleno 29 992 černé a jarní kmenový stav činil 10 657 kusů. Bažantů bylo odstřeleno 16 173 kusů, zatímco jarní kmenový stav dosáhl jen 5 909 kusů.

Opačná situace byla zaznamenána v lovech srnčí zvěře a zajíců, kde naopak jarní kmenový stav zvěře byl výrazně vyšší než počet odstřelů. V roce 2019 bylo odstřeleno 66 zajíců a stav k 31. 3. 2020 dosáhl 11 197 kusů. Odstřely srnčí zvěře dosáhly 7 363 kusů a kmenový stav srnčího činil 27 329 kusů.

Časová řada 2003–2019

U jarního kmenového stavu zvěře z pohledu vývoje časové řady 2003–2019 byl zaznamenán nejvyšší úbytek bažantů (6 943 kusů), což představovalo pokles 54,0 %. Naopak nejvíce vzrostly jarní kmenové stavy černé zvěře o 4 269 kusů a daňčí zvěře o 4 004 kusů. V odstřelech zvěře byl v období 2010–2019 registrován nejvyšší počet kusů odstřelené kachny divoké (14 681 kusů). V roce 2019 se v porovnání s rokem 2010 zvýšily odstřely kachny divoké o 35,0 %. V roce 2019 byl v porovnání s rokem 2003 ze všech druhů odstřelené zvěře nejnižší odstřel bažantů, který klesl o 8 079 kusů, tj. pokles o 35,0 %.

Snížení stavu bažantů bylo ovlivněno celou řadou faktorů, k nimž patřil především úbytek mezí, remízků, scelování pozemků a použití herbicidů, insekticidů a pesticidů v zemědělství. Umělý chov bažantů snižuje genetickou odolnost v porovnání s volně žijícími druhy. Dalším faktorem zůstává, že v přírodě je bažant ohrožován celou řadou volně žijících predátorů. V  časové řadě 2003–2019 se jarní kmenový stav bažantů nejvíce meziročně snížil v období od 31. 3. 2011 do 31. 3. 2012 o 1 337 kusů (meziroční pokles o 14,2 %). Celou časovou řadu provázel klesající trend s výjimkou období od 31. 3. 2007 do 31. 3. 2008.

Úbytek kachny divoké v přírodě, který rovněž souvisí se změnou krajiny (vysekáváním mokřadní vegetace, vysoušením mokřadů, poklesem čistoty a průhledností vody, regulací potoků a řek, odlesňováním), bývá často nahrazován vypouštěním v zajetí odchovaných jedinců. V časové řadě 2010–2019 se početní stav kachny divoké nejvíce meziročně zvýšil od 31. 3. 2015 do 31. 3. 2016, a to o 1 320 kusů. V období od 31. 3. 2019 do 31. 3. 2020 byl naopak zaznamenán její nejvyšší úbytek, který činil 744 kusů. Ke snížení početního stavu kachny divoké v tomto období přispěl i její zvýšený odstřel v roce 2019, který vzrostl oproti roku 2018 o 13 445 kusů (meziroční nárůst o 31,1 %).

Omezení lovu zajíců souviselo s jejich úbytky. Na úbytku zajíců se podobně jako u bažantů podílela nevhodná environmentální struktura krajiny, intenzita zemědělské výroby a predátoři. Z hlediska delší časové řady v porovnání s rokem 2003 (stav k 31. 3. 2004) byl jejich jarní kmenový stav k 31. 3. 2020 nižší o 1 543 kusů, tj. úbytek o 12,1 %. Lov zajíců patřil v Plzeňském kraji v porovnání s ostatní odstřelenou zvěří k nejnižším, v porovnání s ostatními kraji byl druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet odstřelených zajíců byl uskutečněn v roce 2003 a představoval 117 kusů. Nejnižší počet činil 57 kusů zajíců a týkal se roků 2014 a 2016.

Srnčí zvěř zahrnovala v rámci sledovaného jarního stavu kmenové zvěře v regionu k 31. 3. 2020 nejvyšší počet kusů (27 329). Vyšší stavy této přemnožené spárkaté zvěře působí v lesích značné škody. V porovnání se stavem k 31. 3. 2004 se k 31. 3. 2020 zvýšil počet srnčí zvěře o 1 084 kusů, tj. nárůst o 4,1 %. Ve sledované časové řadě dosáhla nejvyššího počtu (29 656 kusů) k 31. 3. 2009. Jestliže v roce 2003 dosahoval lov této zvěře 10 708 kusů, v roce 2019 klesl na 7 363 kusů, což představuje pokles o 31,2 %.

Černá zvěř se často stahuje do polí, kde najde snadnou obživu. Predátoři, kteří by černou zvěř hubili přirozeným způsobem, se v přírodě nevyskytují v dostatečném počtu, a proto se setkáváme s jejím přemnožením. Černou zvěř lze regulovat jedině lovem. Počet kusů černé zvěře dosáhl v Plzeňském kraji v porovnání s ostatními kraji nejvyššího počtu. Jarní kmenový stav černé zvěře činil k 31. 3. 2004 v Plzeňském kraji 6 388 kusů a k 31. 3. 2020 vzrostl na 10 657 kusů. Počet černé zvěře se zvýšil o 4 269 kusů, tj. nárůst o 66,8 %. Odstřel černé zvěře v porovnání s rokem 2003 vzrostl o 18 553 kusů, tj. o 162,2 %.

V chovu daňků a muflonů se Plzeňský kraj umístil na druhém místě za krajem Středočeským včetně Hl. města Prahy. Jarní kmenové stavy daňčí zvěře k 31. 3. 2020 se v porovnání se stavem k 31. 3. 2004 více než ztrojnásobily, v absolutní míře se zvýšily o 4 004 kusů. Odstřely daňků vzrostly v roce 2019 oproti roku 2003 více než 3,5 krát. Celkově se počet odstřelů daňků zvýšil o 2 816 kusů. Stav mufloní zvěře k 31. 3. 2020 se oproti stavu k 31. 3. 2004. zvýšil o 728 kusů, tj. nárůst o 41,4 %. Odstřely muflonů v porovnání s rokem 2003 vzrostly o 533 kusů, tj. o 61,8 %.

V počtu jelení zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na čtvrtém nejvyšším místě. K 31. 3. 2020 činil kmenový stav jelenů 3 080 kusů a oproti stavu k 31. 3. 2004 se zvýšil o 555 kusů, tj. o 22,0 %. Odstřely jelenů se v porovnání s rokem 2003 zvýšily o 555 kusů, tj. o 26,7 %.dezinfekce.sk B

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
octavia zvýhodnění

Hlavní zprávy

 

karoq zvýhodnění
seo uniweb