Kraj bojuje proti suchu, podpoří zadržování vody

Čtyři miliony korun jsou vyhrazeny na dotační program Retence vody v krajině 2020.


Účelem dotačního programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci v prostředí a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno je zlepšování zadržování vody v zemědělské půdě, retence srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí a výsadba vhodných dřevin podporujících zlepšení mikroklimatických a biologických podmínek.

Předmětem dotace jsou zejména náklady na realizaci projektů primárně zaměřených na zlepšení retence vody v krajině nebo v zastavěných územích obcí, a to na následující opatření: 

Dotační titul č. 1

a)tvorba nových, nebo oprava stávajících a zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží

b)tvorba nebo obnova přírodních vodních prvků s retenční schopností

c)obnova přirozených funkcí drobných toků a niv

d)zvyšování retenční kapacity zemědělské půdy a zabránění erozi

a degradaci půdy

Dotační titul č. 2

a)výsadba dřevin ve volné krajině

b)obnova nebo zakládání větrolamů

c)výsadba dřevin na veřejně přístupných prostranstvích v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby Vol. II

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh