Kraj nabídl městu Sušice převzetí provozu nemocnice od 1. ledna 2025

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na vědomí v pondělí 27. listopadu 2023 na svém mimořádném jednání návrh smlouvy o převzetí provozu Sušické nemocnice.


Ten vypracovala pracovní skupina zřízená za účelem projednání podmínek případného začlenění Sušické nemocnice do systému krajských nemocnic, a zároveň schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převzetí provozu Sušické nemocnice s městem Sušice. Hejtmanovi Rudolfu Špotákovi zastupitelstvo uložilo smlouvu o převzetí provozu Sušické nemocnice podepsat a zaslat ji ke schválení a k podpisu městu Sušici.

„Od této chvíle tak mají budoucí osud nemocnice zcela v rukou zastupitelé města Sušice. Ti buďto smlouvu schválí a potvrdí, že mají zájem na tom, aby od 1. ledna 2025 převzala  provoz nemocnice společnost, jejímž jediným společníkem je Plzeňský kraj, anebo ji ponechají dál v současném stavu,“ sdělil k rozhodnutí  zastupitelstva hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a upřesnil, že takovouto společností by byla buďto Klatovská nemocnice a.s., anebo nová společnost, kterou by Plzeňský kraj za tímto účelem založil. Tím by se Sušická nemocnice zařadila do sítě krajských nemocnic. 

Záměr o převzetí nemocnice v Sušici a zajištění poskytování zdravotních služeb v jejím areálu krajští zastupitelé schválili s podmínkou, že město Sušice bezúplatně převede (daruje), Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice. 

„Smlouva řeší proces převzetí provozu nemocnice krajem, a to s účinností od 1. 1. 2025. Je v ní vymezen zejména rozsah poskytovaných zdravotních služeb, které bude Plzeňský kraj v rámci objektivních možností a dostupných kapacit od 1. 1. 2025 v Sušické nemocnici schopen nyní garantovat a zajišťovat,“ upozornil  náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. Upravuje také přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů, smlouvy se zdravotními pojišťovnami či možnosti odstoupení od smlouvy. „A je zde uvedeno i to, že  smlouva musí být oběma smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. 5. 2024,“ doplnil P. Hais.  Toto datum bylo zvoleno s ohledem na zajištění nezbytné přípravy k převzetí provozování nemocnice, a to tak aby tento proces mohl být do 31. 12. 2024 zdárně realizován. Od 1. 1. 2025 by tak Plzeňský kraj  mohl bez výraznějších provozních problémů zabezpečit provoz Sušické nemocnice. 

Bude-li smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice skutečně uzavřena, uzavře dále Plzeňský kraj s městem Sušice ještě samostatnou darovací smlouvu, na jejímž základě bude kraji bezúplatně převeden movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice. 

„Uzavření této darovací smlouvy je přitom nezbytným předpokladem k tomu, aby kraj provozování nemocnice převzal,“ zdůraznil hejtman Rudolf Špoták s tím, že Plzeňský kraj dosud od města Sušice oficiální informaci, že s darováním nemocnice souhlasí, neobdržel.  

Předpokladem pro převzetí provozu Sušické nemocnice ze strany Plzeňského kraje je tedy uzavření obou předmětných smluv, k čemuž by mělo dojít, pokud to schválí ZPK a zastupitelstvo města Sušice. 

Pokud město Sušice do 31. 5. 2024 smlouvu neschválí a nezašle ji podepsanou zpět Plzeňskému kraji, pak k jejímu uzavření nedojde. 

Ve smlouvě obsažený (garantovaný) rozsah péče: 

Ambulantní péče:

    • chirurgie

    • vnitřní lékařství

    • gynekologie a porodnictví *

    • praktické lékařství pro děti a dorost *

    • hematologie a transfúzní lékařství – pouze hematologie – laboratoř

    • klinická biochemie - laboratoř

    • rehabilitační a fyzikální medicína

    • radiologie a zobrazovací metody

- skiagrafické pracoviště

- skiaskopické pracoviště 

- ultrazvukové pracoviště

* označené obory lze od 1. 1. 2025 provozovat pouze v případě, že nezbytné činnosti zajistí veškerý stávající personál Sušické nemocnice s.r.o. v těchto oborech.

Lůžková péče:

    • následná lůžková péče

Lékařská pohotovostní služba

    • pro dospělé

    • pro děti a dorost*

* lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost by bylo možné provozovat pouze v případě, že bude provozována ordinace praktického lékařství pro děti a dorost

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka