Plzeň má Akční plán rozvoje sociálních služeb pro následující dva roky

Zastupitelstvo města Plzně schválilo nový koncepční dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb na období let 2023–2024. Zpracovatelem je magistrátní odbor sociálních služeb.

weby na míru UNIWEB

Strategický dokument vzniká pravidelně na dvouleté období za účelem zkvalitňování a rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území krajské metropole. Cílovými skupinami zahrnutými v plánu jsou senioři, zdravotně postižení, cizinci a národnostní menšiny. Jednotlivá opatření akčního plánu budou realizována v případě zajištění finančního krytí v rámci rozpočtu města nebo jiných veřejných zdrojů.

„Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně pro období let 2023 až 2024 je zásadním koncepčním a strategickým materiálem Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně a koresponduje se sociální politikou města Plzně. Reflektuje aktuální opatření uvedená v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022, ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a je v souladu s požadavky Strategického plánu města Plzně, a především ve shodě s potřebami cílových skupin zastoupených odborníky, poskytovateli sociálních služeb a plzeňskou veřejností,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Společným opatřením pro cílové skupiny je dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro oblast projektů, které nejsou registrovanými sociálními službami. Program je určen pro projekty, které navazují a dále rozvíjejí sociální služby na území města Plzně.

„Naším cílem je také zajistit materiální podporu rodin s dětmi ze sociálně slabého prostředí. Odbor sociálních služeb vybavuje děti školními potřebami, pořádá velikonoční sbírku Nový začátek pro matky s dětmi v azylových domech. Spolufinancuje projekt Svačiny dětem, poskytuje finanční dotaci na provoz Potravinové banky Plzeň. Vyhlašuje také výzvu Ukliď šatník jako reakci na nedostatečné zásoby ošacení a obuvi v humanitárním skladu Diecézní charity Plzeň a pro roky následující počítá se zachováním výzvy. Chce také prostřednictvím komunitního pracovníka zvýšit dostupnost psychosociální podpory těm, které tíží dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a dotčení ji nejsou sami schopni zvládnout,“ vysvětlila Eliška Bartáková.

Pro oblast cizinců a národnostních menšin je v plánu zapojení města Plzně do integračních projektů obcí, programy vypisuje každoročně Ministerstvo vnitra a na jeho výzvy reaguje Plzeň více než deset let. Pro město je v současné době prioritní a nezastupitelná oblast intenzivního vzdělávání v českém jazyce, právní poradenství i informovanost majoritní společnosti. Plzeň se také zaměří na děti s odlišným mateřským jazykem, a to kurzy českého jazyka, letním příměstským táborem s intenzivní výukou češtiny, doučováním i podporou pedagogů, kteří s těmito dětmi pracují. V této oblasti jsou ještě připravena opatření na zvyšování informovanosti cizinců a zajištění finančních prostředků na projekty podporující integraci. Co se týká ukrajinských běženců, je nutné posilovat kapacity a dostupnost v oblastech školství, zdravotní péče, sociálních služeb a integračních aktivit.

V oblasti seniorů bude odbor sociálních služeb i nadále vydávat čtvrtletník PILSEN určený právě dříve narozeným. Město se zaměří na organizování odpovídající nabídky různých forem pořadů a vzdělávání seniorů. V podpoře osamělých seniorů chce město podporovat dobrovolnictví ve vztahu ke všem seniorům, a to jak v pobytových zařízeních, tak v rodinách. Město Plzeň také chce nově nastavit provozování a financování služeb mezigeneračních komunitních center v Prostřední 48 a Těšínské 26. Proto vyhlásilo veřejnou zakázku na jejich provozování. Odbor sociálních služeb zajistí podporu osamělým seniorům, odborné poradenství, jejich případné doprovázení s nabídkou možností, kam se obracet pro pomoc. Odbor sociálních služeb vytvoří Návodník napříč cílovými skupinami, jehož obsahem bude ucelený přehled všech služeb pro jednotlivá stádia pomoci – příspěvek na péči, služby pečovatelské, poradenské apod.

V oblasti zdravotně postižených bude i nadále město poskytovat finanční dary pro zdravotně postižené, které mohou využít například na doplatky a nákupy kompenzačních pomůcek, které nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale i na úhradu rehabilitace nebo jiné nezbytné podpory. Cílem je dále zajistit informovanost pečujících osob a zdravotně postižených. „V současné době probíhají intenzivní jednání s městy, kde se podařilo zavést službu homesharing, kterou bychom rádi zajistili i v našem městě. Jde o podporu neformálně pečujících osob, a to zejména pro rodiny dětí s intelektovým či kombinovaným znevýhodněním. Tato služba, jinak sdílená péče, propojuje dlouhodobě pečující osoby s rodinami či jednotlivci, kteří chtějí a mohou část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako jeho tzv. hostitelé,“ uzavřela Eliška Bartáková. V oblasti zdravotně postižených chce město vytipovat organizace, pro které by mohly osoby s handicapem vykonávat jednoduché práce.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
AUTO CB - ŠKODA Plus IX - X /2022

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby