Dům Antonína Müllera i tepelský dům dostanou dotace

Město Plzeň i v letošním roce podpoří další vlastníky nemovitých kulturních památek v péči o dané nemovitosti, a to účelově podmíněnou dotací z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.

weby uniweb

Zastupitelé města 15. listopadu schválili pro rok 2021 dotaci pro další tři nemovité památky.

„Celkem město vlastníkům poskytne dotace ve výši 351 tisíc korun. Obce mohou dle zákona o státní památkové péči v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou nemovitých kulturních památek,“ vysvětlila náměstkyně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá oblast památková péče.

Podporu ve výši 91 tisíc korun získají majitelé městského domu čp. 1076, náměstí Míru 2 na výměnu sedmi kusů dřevěných dvorních oken. Obytný a administrativní dům Antonína Müllera byl postaven v letech 1899 až 1900 podle dokumentace plzeňské stavební firmy Müller a Kapsa, jejíž majiteli byli Antonín Müller spolu s Vojtěchem Kapsou. Slavná stavební a projekční firma Müller a Kapsa navrhla a realizovala nejen v českých zemích, ale i v Evropě za více než 50 let své existence cenný soubor významných veřejných stavebních zakázek. „Společnost úzce spolupracovala s architektem Adolfem Loosem, v domě se dokonce nacházela jedna z jeho dnes již neexistujících interiérových realizací. Bytový dům čp. 1076 byl postaven v novorenesančním stylu a je velmi hodnotným dokladem kvalitní historizující architektury. Dvorní průčelí domu je složitě členěno. Stávající okna z období socialismu jsou z pohledu památkové péče vzhledově nevyhovující, navíc jsou na konci technické životnosti. Současný vlastník provádí postupnou opravu tohoto domu se snahou o navrácení vzhledu řemeslných detailů na vnějším plášti v jednotné řešení se sousedním domem čp. 1077 (náměstí Míru 3, Plzeň). V roce 2021 vlastník nemovitosti ve spolupráci se státní památkovou péčí připravil provedení obnovy souboru sedmi dvorních dřevěných oken v prvním nadzemním patře. Výměnou oken dojde k obnově jejich zaniklého historického členění. Celkové náklady na realizaci uvedených oprav činí 232 tisíc korun včetně DPH,“ vysvětlila náměstkyně Eliška Bartáková.

Částku 150 tisíc korun získá majitel domu ve Zbrojnické ulici 6 na opravu dvorní fasády prvního nadzemního patra západního dvorního křídla domu. „Tzv. Tepelský dům je třípodlažním domem s krátkým třípodlažním východním dvorním křídlem, který východní stranou přiléhá k městské hradbě, a s mladším dvoupodlažním západním dvorním křídlem, je podle tradice nejstarším domem v Plzni, přičemž za nejstarší písemný doklad je považována zpráva z roku 1407. Roku 1712 dům prošel barokní přestavbou a koncem 18. století klasicistní úpravou,“ přiblížila historii domu náměstkyně Eliška Bartáková. V letech 2019 až 2020 byla vlastníky etapově realizována oprava otevřené pavlače na profilovaných kamenných krakorcích, podklenuté segmentovými valenými klenbami, na úrovni druhého nadzemního patra západního dvorního křídla spolu s opravou fasády, opravou původních výplní a výměnou novodobých výplní za slohové včetně rehabilitace původních okenních otvorů. Vlastníci v letošním roce chtějí odstranit stávající přístavbu (bývalou kotelnu) u západního křídla a provést opravu fasády jeho prvního nadzemního patra, která je ve špatném stavu, spolu s úpravou nepůvodního vstupu, okenních otvorů bez výplní a osazením nových slohových venkovních oken. Celkové náklady na realizaci uvedených oprav spolu s odstraněním stávající přístavby a realizací nových oken činí 362 tisíc korun bez DPH.

Majitelé venkovské usedlosti čp. 2 Na Rychtě 5 v Plzni obdrží 110 tisíc korun na opravu fasád vjezdové brány s brankou a opravu uličního a dvorního průčelí. „Venkovská usedlost Na Rychtě v Hradišti je reprezentativním příkladem klasicistní usedlosti z 80. letech 18. století a adaptovaná v duchu klasicismu v první polovině 19. století, jak dokládá vjezdová brána s volutovým nástavcem s datací 1848 ve vrcholovém klenáku i vstupní branka s dochovanými kamennými ostěními s kamenickou výzdobou. V časovém odstupu po vlastníky realizované opravě fasád uličního průčelí došlo vlivem působení povrchové i podpovrchové vody a dopravní zátěže sousední komunikace na mělké základy objektů uličního průčelí, zejména brány s brankou a hospodářského objektu, k postupnému zhoršování jejich stability projevujícímu se trhlinami v omítkách a obvodovém zdivu a náklonem brány do uličního prostoru. Proto vlastníci ztužili obvodové zdivo alespoň přední části hospodářského objektu ocelovými táhly a následně na počátku roku 2021 bylo v návaznosti na rekonstrukci komunikace ulice Na Rychtě dokončeno postupné podezdění základů v rámci stabilizace vjezdové brány s brankou. Vlastníci chtějí opravit fasádu vjezdové brány s brankou. Součástí oprav bude též nutné sjednocení fasád celého uličního průčelí usedlosti novým fasádním nátěrem, na které v roce 2022 naváže v rámci závěrečné etapy obnovy odborná oprava restaurování kamenných ostění brány a branky. Celkové náklady na realizaci uvedených oprav činí 212 tisíc korun včetně DPH,“ uvedl Karel Zoch, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Lite Plzeň

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby