Plzeň provedla kontrolu čerpání svého rozpočtu za první pololetí

Město Plzeň vyhodnotilo čerpání svého rozpočtu za první pololetí letošního roku. Cílem bylo ověřit, jak si rozpočet stojí v plnění příjmů i čerpání výdajů.

SEO UNIWEB

Zda například nehrozí riziko nenaplnění příjmů či nevznikly za prvních šest měsíců výrazné odchylky na straně výdajů. Dle informativní zprávy, kterou projednali zastupitelé, město inkasovalo k 30. červnu příjmy ve výši 4,403 miliardy korun a vykazují tak plnění na 58,1 procenta oproti upravenému rozpočtu, výdaje byly čerpány ve výši 3,746 miliardy korun a vykazují tak plnění na 43,2 procenta. 

„Z vyhodnocení vyplývá, že čerpání rozpočtu města Plzně za první pololetí letošního roku je v pořádku,“ uvedl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

V oblasti příjmů rozpočtu Magistrátu města Plzně jsou již tradičně nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu příjmy z cizích daní, které byly finančním úřadem k 30. červnu 2019 převedeny v úhrnu 2,263 miliardy korun, což představuje zhruba 49 procent upraveného rozpočtu. Do rozpočtů městských obvodů bylo z toho převedeno 249,4 milionu korun. „Objemově významné jsou rovněž příjmy z pronájmu, které byly v souladu s platnými nájemními smlouvami inkasovány k 30. červnu ve výši 166,1 milionu korun. Z prodeje majetku byly na účet města převedeny k 30. červnu 2019 prostředky ve výši 139,3 milionu korun,“ vysvětlil David Šlouf.  

Výdaje Magistrátu města Plzně byly čerpány v prvním pololetí letošního roku ve výši 3,451 miliardy korun, což představuje 44,1 procenta upraveného rozpočtu. Provozní výdaje vykazují čerpání ve výši 57,4 procenta upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje vykazují čerpání ve výši 13,9 procenta upraveného rozpočtu. „Vzhledem k předpokladu realizace stavebních prací zejména v letních měsících je očekáváno vyšší plnění těchto výdajů ve 2. pololetí. K 30. červnu 2019 bylo v oblasti stavebních a nestavebních investic rozpočtu Magistrátu města Plzně čerpáno celkem 273,7 milionu korun,“ doplnil radní David Šlouf.

V návaznosti na materiál k čerpání rozpočtu zastupitelé projednali také souhrnné rozpočtové opatření, tedy úpravy rozpočtu navazující na vyhodnocení jeho čerpání. Například u bytové správy a správy teplárenské infrastruktury byly využity zlepšené příjmy na posílení výdajů v těchto oblastech. Jedno z rozpočtových opatření pak také reagovalo na nutnost vyřešit havárii střechy ve sportovním areálu v Luční ulici a havarijní stav podlahy učebny 33. základní školy. Pro tyto účely budou použity prostředky z Fondu rozvoje a rezerv města Plzně.

Zastupitelé dále schválili výplatu první tranše z úvěrového rámce od Evropské investiční banky. „Město Plzeň má uzavřenou smlouvu o financování s Evropskou investiční bankou, kterou je schválen úvěrový rámec ve výši 650 milionů korun zajištěný pro město Plzeň na spolufinancování modernizace a rozšíření městské infrastruktury. Schválen tak byl návrh na čerpání první tranše tohoto úvěrového rámce ve výši 325 milionů korun. Díky tomu získáme volné zdroje pro nové investiční akce. Výplata první tranše je předpokládána v roce 2020,“ vysvětlil David Šlouf.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Launch Octavia auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb