TechTower, osvětlení náměstí. Plzeň dá letos na investice více než 2,5 miliardy

Plzeň letos hospodaří s rozpočtem cca 6,46 miliardy korun. Výdaje dosahují 8,51 miliardy korun, a právě značná část financí putuje na velké investiční akce.

Jarní servisní akce AUTO CB

Jedna z největších se týká oblasti nových technologií – Plzeň dokončí vědeckotechnický park na Světovaru. Do závěrečné fáze směřuje také vozovna tramvají na Slovanech. V oblasti sportu město dostaví víceúčelovou halu Krašovská nebo vybuduje zázemí tréninkového centra mládeže v areálu stadionu ve Štruncových sadech a Luční ulici. Další peníze půjdou například na revitalizaci území v Zátiší.

„Plzeň letos vyčlenila na investice 2,76 miliardy korun. Jsou mezi nimi zásadní a tolik potřebné akce. Kromě vozovny a projektu Světovar jdou značné investice do oblasti bytové, kdy dokončíme revitalizaci lokality Zátiší. Začneme doplňovat vodu do Velkého boleveckého rybníka a rozšíříme sportovní infrastrukturu. Dokončíme halu Krašovská, areál SK Neslyšících, vybudujeme beach volejbal na Prokopávce nebo zázemí ve Štruncových sadech. Pro koterovské občany dokončíme zásadní stavbu vodovodu a kanalizace, v Doubravce zahájíme rekonstrukci Červenohrádecké ulice. Nezapomínáme ani na motoristy, postavíme okružní křižovatku Tyršův most – Radobyčice. Během letoška zrevitalizujeme také prostor konečné tramvaje číslo 4 u Borského parku nebo park za OC Plzeň Plaza,“ vyjmenoval zásadní investiční akce primátor města Plzně Pavel Šindelář.

V roce 2022 dokončené/ započaté i dokončené největší investice (výběr):
Technologické centrum TechTower
: V roce 2022 je na stavbu určeno 329,10 milionu korun. Stavba by měla být dokončena v říjnu. Technologický park město buduje na místě bývalého pivovaru na Světovaru. Předmětem přestavby jsou dva objekty – Ležácké sklepy s dvaatřicetimetrovou vodárenskou věží a bývalá správní vila. Cílem je udržet zajímavé a inovativní technické, technologické a byznysové projekty i startupy ve městě. Do TechToweru bude moci zajít také veřejnost třeba na kávu nebo přednášku. Město navíc získalo dotaci 14 milionů korun na pořízení vybavení pro vědeckotechnický park.

Vozovna Slovany: Jedna z největších investičních akcí v historii Plzeňských městských dopravních podniků by měla být dokončena na konci listopadu. PMDP získaly na rekonstrukci dotace ve výši 720 milionů korun, celková hodnota akce je ve výši 1,7 miliardy korun. Kromě nesrovnatelně vyšší kvality technického vybavení poskytne vozovna nové zázemí pro zaměstnance a bude mít kompletně zelené střechy. Vznikne tak unikátní projekt 13 500 m2 zelených střech.
Odkanalizování Koterova: Plzeň na jaře 2020 zahájila stavbu kanalizace a vodovodu ve své městské části Koterov. Akce za 254 milionů korun včetně DPH by měla být dokončena v červenci. Koterov, na jehož území žije přibližně 2500 obyvatel, měl dosud pouze splaškovou kanalizaci, dešťová voda byla svedená do řeky Úslavy. Investiční akce obsahuje stavbu kanalizace splaškové a dešťové, přeložky stávajícího vodovodu a plynu, doplnění sítě o nové vodovodní řady, rekonstrukce stávajících komunikací. Na letošní rok je pro investici vyčleněno 133,2 milionu korun.

Dokončení revitalizace Zátiší: Do konce září bude dokončena revitalizace území Línská – Kreuzmannova v lokalitě Zátiší. V rámci druhé etapy bylo zdemolováno 14 domů a vystavěno deset nových, ty poskytnou celkem 102 bytů ve velikostech 1+kk až 4+kk. Bytové domy č. 8 až 17 převezme město od zhotovitele do konce září. Letošní investice do Zátiší je ve výši 205,2 milionu korun.

Rekonstrukce tramvajové trati v Plaské ulici (Studentská – Tachovská): Tramvajová trať v Plaské ulici od Studentské po Tachovskou prochází rekonstrukcí. Došlo k výměně celé konstrukce tratě. Poprvé v Plzni byly použity bezžlábkové kolejnice, které se používají na železnici, jsou levnější a mají tišší provoz, dřevěné pražce byly nahrazeny betonovými.. První etapa náročné rekonstrukce proběhla loni, letos na jaře je v plánu během pětidenní výluky finální zpevnění štěrkového lože. Kolejnice budou obloženy dílci z recyklované pryže, které společně se zeleným zákrytem pomohou k omezení hluku a přenosu vibrací z provozu tramvajové tratě. Již za provozu tramvají bude položena vodozádržná vrstva se suchomilnými rozchodníky. Stavba za 64 milionů korun je jednou z největších oprav v Plzni.

Doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka: Letos začne výstavba zařízení pro doplňování vody do Velkého boleveckého rybníka, které se skládá z jímacího objektu u řeky Berounky, vlastní budovy úpravny vody v areálu čistírny odpadních vod a potrubí, které bude převádět vodu mezi řekou, úpravnou vody a rybníkem. Do Velkého boleveckého rybníka tak bude možné doplňovat vodu minimálně devět měsíců v roce v objemu až 20 l/vteřinu. Práce by měly začít na jaře, zkušební provoz by měl být zahájen v průběhu září.

Rekonstrukce slavnostního osvětlení náměstí Republiky: Slavnostní osvětlení náměstí Republiky, které zahrnuje i nasvícení katedrály sv. Bartoloměje, již dožívá. Ta část, která osvětluje katedrálu, se dočká po 17 letech nepřetržitého provozu výměny výbojkových osvětlovacích těles, která budou nahrazena moderními LED světlomety. Ty budou až o 25 % úspornější z hlediska spotřeby elektrické energie. Dále zcela odpadnou náklady na výměnu původních výbojkových zdrojů.

Parkovací automaty: V rámci rozšíření zón placeného parkování plánuje letos Správa veřejného statku města Plzně osadit v Plzni 32 nových parkovacích automatů, z toho 26 na Petrohradě. Stávající zóna placeného stání tak bude nově ohraničena ulicemi Železniční, Lobezská, Táborská a Plzenecká. Parkovací automaty budou vybaveny klávesnicemi pro zadávání registračních značek vozidel a již se tak nebude umisťovat parkovací lístek za čelní sklo. Placení ve všech nových parkovacích automatech bude možné mincemi, platební kartou i aplikací v chytrém telefonu. Občané s trvalým bydlištěm v zóně placeného stání budou mít možnost si zřídit parkovací oprávnění na registrační značku svého vozidla za stávající cenu 700 korun na rok.

GREENWAYS – Radbuza, Doudlevce (část Liliová – Malostranská): Stavba se týká stávající stezky na pravém břehu řeky Radbuzy v úseku od prodloužení ulice Liliová k Malostranskému mostu směrem z centra města.  V tomto více než kilometr dlouhém úseku, který patří k nejfrekventovanějším v Plzni, bude vybudováno 200 metrů nové stezky pro cyklisty v souběhu se stávající stezkou, v dalším 380 metrů dlouhém úseku pak bude stezka rozšířena na čtyři metry. Do druhé etapy stavby je zahrnut úsek mezi řekou a tenisovými kurty. Letos bude ještě zrealizováno napojení pod most pod Malostranskou ulicí. Po realizaci obou etap dojde k částečnému oddělení provozu pěších a cyklistů v této lokalitě. K novým stezkám, které se stanou součástí systému tzv. plzeňských greenways, budou také osazeny stožáry veřejného osvětlení a další související stavební objekty.

Víceúčelová sportovní hala Krašovská: Loni v březnu začala stavba víceúčelové haly Krašovská na okraji města v těsném sousedství areálu Krašovská Aktivity centrum na Košutce. V objektu bude možné hrát například badminton, házenou, florbal, malou kopanou, volejbal, basketbal či futsal, ale také provozovat aerobik nebo společenský tanec. Stavba má být dokončena v srpnu, náklady činí 149 milionů korun bez DPH.

Beach volejbal ve sportovním areálu Prokopávka: V areálu Prokopávky město vybuduje čtyři beachvolejbalové kurty včetně nafukovací haly pro zimní období. V rozpočtu města je na stavbu vyčleněno 27 milionů korun včetně DPH. V únoru bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby s následnou realizací. Cílem je uvést hřiště do provozu v měsících červen/červenec, nafukovací halu v měsících podzimních. Hřiště doplní v loňském roce zrekonstruovaný sportovní areál Prokopávka.

III/18032 Tyršův most – Radobyčice, 1. etapa (okružní křižovatka): Plzeň společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) přestaví úsek komunikace procházející mezi Radobyčicemi a Doudlevcem. Jednou z částí stavby je rekonstrukce průsečné křižovatky v severním předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí, do podoby okružní křižovatky. S rekonstrukcí souvisí výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, přeložky sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V rámci stavby jsou řešeny i vegetační úpravy. Termín zahájení je naplánován na březen, dokončení na září. Předpokládané stavební náklady jsou 20 milionů korun bez DPH (z toho SÚSPK 8,4 korun bez DPH, město Plzeň 11,6 milionu korun bez DPH).

Zázemí točky Kaplířova – Dobřanská: Vytvoření zázemí točky navazuje na projekt prodloužení tramvajové trati na Borská pole, kde byly vymezeny dvě trojúhelníkové plochy o výměrách 912 a 222 m2 k samostatnému navazujícímu řešení. Tyto plochy jsou určené pro výstavbu objektu zázemí pro řidiče PMDP a POVED. Dále zde budou umístěna veřejná WC, kavárna, prostory pro technickou správu objektu, nájemní komerční jednotky a přístřešky u tramvajových zastávek. Plochy budou zadlážděné, doplněné lokální zelení a mobiliářem. V rámci stavby budou provedeny přípojky kanalizace, vodovodu, elektriky, sdělovacího a optického vedení. Termín realizace je od června do konce letošního roku. Náklady jsou 30 milionů korun bez DPH.
Revitalizace konečné tramvaje č. 4 u Borského parku: Město zrevitalizuje severozápadní cíp Borského parku, vymezený ulicemi U Borského parku a Klatovskou třídou. Prostor dříve sloužil jako plocha pro tramvajovou smyčku (konečná zastávka) linky č. 4. Na řešeném území se nacházelo obratiště pro autobusovou dopravu vč. objektu veřejných WC. S uvolněným prostorem se naskytla příležitost doplnit park o chybějící zázemí, které zároveň vytvoří adekvátní vstup do největšího plzeňského parku. Víceúčelový objekt je koncipován jako výrazně liniový jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou, s velkou mírou prosklení v rámci obvodových stěn. Objekt je rozdělen na část kavárny s půjčovnou kol a na část veřejných WC. Mezi těmito dvěma částmi je volný prostor, umožňující průchod do parku. Stavba tak vytváří bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ulici U Borského parku střecha objektu nahrazuje přístřešek zastávky. Jeden pár zachovaných kolejí tramvajové smyčky prochází budovou do prostoru náměstí, před vstupem do parku, a stává se reklamou pro dění za objektem. Termín realizace je od června do konce letošního roku. Náklady jsou 38 milionů korun bez DPH.


V roce 2022 zahájené investice (výběr):
Zázemí tréninkového centra mládeže v areálu Štruncových sadů:
V současné době je v závěrečné fázi výběrové řízení na zhotovitele stavby. V rozpočtu města je alokováno cca 100 milionů korun na realizaci. V rámci výstavby vznikne objekt zázemí, a to včetně přilehlých zpevněných ploch a přípojek inženýrské infrastruktury. Nový objekt obdélníkového půdorysu bude mít tři nadzemní podlaží s rozměry 38 m x 15 m a výškou 11 m. V přízemí a prvním patře se budou nacházet šatny se sociálním zázemím, rozcvičovna, sklad pomůcek, výměník, kancelář, chodba, schodiště a výtah. Nejvyšší patro bude sloužit výhradně pro relaxaci – fyzioterapie, posilovna, regenerace, klubovna. Objekt novostavby bude zastřešen extenzivní vegetační plochou střechou. V rámci zakázky budou zhotoveny zpevněné plochy pro příjezd do areálu, chodníky a parkovací stání. Předpokládaná doba realizace je 13 měsíců od předání staveniště, které je plánované na cca únor.

Sportovní areál SK Neslyšících: Areál vznikne v těsném sousedství nové sportovní haly Krašovská a bude sloužit jako náhradní za stávající v Lobzích. Bude zahrnovat objekt zázemí o velikosti 17 x 34 m s klubovnou, šatnami, sociálním zařízení, víceúčelové venkovní hřiště vč. umělého osvětlení o rozměrech 47 x 25 m, hřiště na beachvolejbal a pétanque, parkoviště pro 22 osobních aut a 2 místa pro imobilní. V současné době je město v závěru výběrového řízení na zhotovitele stavby, předpoklad předání staveniště a zahání prací je plánován na cca únor/březen. Termín realizace je stanoven na 15 měsíců. V rozpočtu odboru správu infrastruktury je vyčleněno 58 milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukce Červenohrádecké: Ve čtvrtém městském obvodě dojde k rekonstrukci území Červenohrádecké ulice v úseku od začátku zástavby v Červeném Hrádku až ke křižovatce s ulicí K Bukovci v celkové délce 1776 metrů. Cílem je vytvoření komunikace s odděleným provozem pěších a cyklistů od automobilové dopravy a odstranění dopravních závad na současných křižovatkách. Například výstavbou nové okružní křižovatky s ulicí K Fořtovně dojde ke zlepšení rozhledových podmínek pro řidiče., Rekonstrukce je rozdělena na několik etap. Stavba se bude realizovat ve spolupráci se SÚSPK, který je hlavním zadavatelem. Termín zahájení je naplánován na květen 2022, dokončení na roky 2023–2024. Náklady se pohybují přes 106 milionů korun (z toho SÚSPK 71,5 milionu korun bez DPH, město 35 milionů korun bez DPH).

Centrum pro osoby bez přístřeší: Plzeň začne letos s realizací Centra služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici. Celkové náklady jsou odhadnuty na 120 milionů korun, dotace od ministerstva pro místní rozvoj činí 77,892 milionu korun. Investiční akce zahrnuje novostavbu azylového domu a rozšíření Domu sv. Františka.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka