V Rokycanech po desetiletích zlikvidovali Bílou haldu

Po 66 letech se podařilo zlikvidovat v Rokycanech Bílou haldu. Do roku 2026 by zde mělo vzniknout 16 stavebních parcel

Jarní servisní akce AUTO CB

Na okraji centra města Rokycan je již od konce 19. století Bílá halda. Ta je pozůstatkem po provozu Bedřichovy hutě, kde byly navršené hromady strusky. V letech 1883 až 1902 se v huti vytavilo 233 700 tun surového železa. Zájemce o dané pozemky oznámil městu, že dne 2. února 2024 byla zlikvidována Bílá halda. Odvezeno bylo celkem 33 800 tun odpadu z metalurgických provozů bývalé slévárny. Předmětný odpad byl použit jakožto prvek při zhotovení opěrné zdi – zpevnění svahů v Dýšině v souladu s platnou legislativou.

Zastupitelstvo města 23. ledna 2023 schválilo záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy, přihlásil se jeden zájemce, se kterým byla 9. června 2023 podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací a o zřízení věcného břemene, která ho zavazuje, aby do roka od podpisu smlouvy odvezl veškerý nahromaděný materiál. „Tedy do 9. června 2024 měl být odvezen odpad z Bílé haldy, to zájemce stihl o čtyři měsíce dříve. Naším cílem je využít pozemek pro vybudování 16 parcel pro rodinné domy. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

„Budoucí kupující splnil první podmínku, do roka odvézt odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny v souladu s platnou legislativou. Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů. V současnosti probíhají projekční práce na nové dopravní a technické infrastruktuře,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.

„V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude budoucí prodej předmětného pozemku realizován, a to bez jakékoliv náhrady budoucímu kupujícímu ze strany města Rokycany,“ upozornil Jiří Hlad.

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o možnost využít materiál na hnojiva. Zájem ovšem nebyl. Bílou haldu tvořily hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen.

Historie likvidace Bílé haldy:

První snaha o likvidaci Bílé haldy je z roku 1958, kdy bytová komise MNV plánovala, že na místě vyroste komplex garáží. Část pahorku se patrně podařilo odtěžit v letech 1966 až 1967 při výstavbě prodejny čp. 861/II. V říjnu 1966 město vyhlásilo, že materiál z Bílé haldy je možné použít na úpravu komunikací. V roce 1994 získala povolení k odtěžení a rozprodeji materiálu firma BIJO z Plzně, práce ale vůbec nezačaly.

V lednu 2004 souhlasila městská rada s pronájmem pozemku Bílé haldy soukromému zájemci, který by jej využil v souladu s územním plánem. V srpnu 2004 plán posvětili i zastupitelé. Město podepsalo kontrakt s firmou Inplast z Kralup nad Vltavou. Do konce roku 2006 měla firma haldu odtěžit a zlikvidovat. Městu by z případného zisku připadlo pět procent. Firma chtěla na likvidaci haldy žádat o dotaci z Evropské unie. Odtěžený materiál, odhadem 45 000 kubických metrů, se pak měl druhotně využít. Počátkem září 2006 firma požádala o prodloužení výpůjčky pozemku do konce roku 2008 s tím, že likvidace strusky není tak jednoduchá, jak se zdálo. Odbor rozvoje města konstatoval, že nezná jiné využití pozemku a materiálu z haldy, a doporučil městu souhlasit s prodloužením lhůty. Ani potom se ale harmonogram likvidace haldy nepodařilo dodržet. V květnu 2008 městský úřad opět zveřejnil záměr výpůjčky pozemku za účelem úplného odstranění materiálu z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny. Pak začalo odtěžování.

Město vyhlásilo záměr pronájmu pozemku za účelem odvozu materiálu v lednu a v únoru roku 2020. Nejvýhodnější nabídka přišla od společnosti CZECH-BY export, s níž město v dubnu 2020 uzavřelo nájemní smlouvu za roční nájemné ve výši 56 tisíc korun s podmínkou, že nájemce každý rok odveze minimálně 4 236 metrů krychlových uloženého materiálu.

Poslední záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy schválilo zastupitelstvo města 23. ledna 2023, přihlásil se jeden zájemce, se kterým byla 9. června 2023 podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací a o zřízení věcného břemene a nyní naplňuje podmínky smlouvy.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka