Přihlášky do školek je možné vyplňovat od středy

Už v nadcházejících dnech začne I. fáze přijímacího řízení do mateřských škol pro rok 2020/2021 – vydávání žádostí.


Nejen z důvodu bezpečnostních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy elektronicky.

„Základními kritérii pro přijetí jsou trvalý pobyt a věk dítěte.  Pokud dítě dosáhne do 31. srpna 2020 věku pěti let, je pro něj od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné,“ uvádí I. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Petr Baloun.

Od 15. dubna do 3. května 2020 mohou rodiče žádost o přijetí pohodlně vyplnit elektronicky prostřednictvím internetové stránky https://mszapis.plzen-edu.cz/. Pro vyplnění žádosti lze využít číslo pojištěnce, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

„Pokud rodič nemá možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, může ve zcela výjimečných případech po předchozím telefonickém objednání a pouze v úředních hodinách navštívit následující kontaktní místa,“ dodává Petr Baloun.

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163
Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Hana Beránková, tel.: 378 036 494

Mateřské školy
Bližší informace na jejich webových stránkách.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je také splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním.

 „V rámci současné situace pro doložení platného očkování stačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované a kopie očkovacího průkazu. Nenavštěvujte tedy osobně svého praktického lékaře,“ upozorňuje I. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Petr Baloun.

Ve dnech 4. a 5. května proběhne sběr žádostí, kdy je nutné vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte doručit do příslušné mateřské školy. Tím je zahájeno správní řízení, o jehož výsledku budou rodiče informováni.

„Prosíme všechny rodiče, aby s ohledem na současnou situaci opravdu v maximální míře využili elektronického podání žádosti prostřednictvím datové schránky, emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou, a omezili tak osobní kontakt v rámci prevence šíření viru COVID-19,“ doplňuje starosta obvodu David Procházka. 


ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka