Přehled výstav, akcí a expozic v Západočeském muzeu v Plzni Únor 2019

Přehled akcí, výstav, expozic a nabídka služeb Únor 2019

uniwebwebynamiru2018

Přehled akcí pro Únor 2019

 • 05/02 17.30 - Antické památky Seznamu UNESCO - přednáškový sál HB
  Přednáška posluchačům přiblíží vybrané antické památky, které se díky svému významu ocitly na seznamu světového dědictví UNESCO. V současné době na tomto seznamu figurují památky celkem 25 zemí tří kontinentů. Zvoleny budou takové památky, které ilustrují šíři a pestrost někdejšího antického světa, například Hadriánův val, římské doly v Las Medulas či slavná delfská věštírna.

  Přednáší:
  Pavel Titz
  Vstupné: 
  zdarma
  Pořádá:
  ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

 • 16/02  11.30 - Všude dobře, v cizině nejlépe: rostlinné invaze v minulém i současném světěpřednáškový sál HB
  Přednáška přinese přehled současného stavu znalostí o rostlinných invazích a historických procesech výměny rostlin mezi kontinenty, které určují současné rozšíření druhů mimo jejich původní areály.

  Přednáší:
  Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., špičkový znalec ekologie invazí, nositel ceny Praemium Academiae (2010) a ceny Neuron (2018), jeden z nejcitovanějších vědců světa v oboru ekologie.
  Vstupné:
  20,- Kč
  Pořádá:
  Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské muzeum v Plzni

 • 18/02  18.00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeňpřednáškový sál HB

 • 28/02 09.30 - 39. plzeňské mezioborové sympozium s hlavním tématem „Zrození lidu v české kultuře 19. století“ - přednáškový sál HB
  Utváření moderní představy o venkovu, vztahu k lidu a k lidové kultuře i manipulace těmito představami jsou důležitými tématy procházející 19. století. Sympozium se těmto tématům bude věnovat na základě aktuální metodologie v oborech humanitních a sociálních věd. V rámci 39. ročníku festivalu Smetanovské dny

Přehled výstav

 • 05/10/2018 – 31/03/2019 : ZANIKLÝ SVĚT STOLNÍCH SPOLEČNOSTÍ ANEB SOCIÁLNÍ SÍŤ PŘED STO LETY - PANELOVÁ VÝSTAVA - Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)
  Výstava připomíná fenomén tzv. „stolních společností“, které byly významným fenoménem 19. století. Nešlo zdaleka jen o schůzky štamgastů v šeru pivnic. V době, kdy politické poměry neumožňovaly rozvinutí řádné spolkové činnosti, suplovaly ji do jisté míry právě stolní společnosti, ze kterých později vzešly výrazné postavy plzeňské komunální politiky, zakladatelé zdejšího odboru Sokola, pěveckého sboru Hlahol či Měšťanské besedy. Výstava je připravena ve spolupráci národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni, Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj a Archivu města Plzně. Poprvé byla výstava představena na přelomu let 2016 a 2017 v Pivovarském muzeu v Plzni.

 • 22/11/2018 – 19/02/2019 : DETAILY - Autorská výstava Moni Berry - Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)
  Fotografka Moni Berry se narodila v Plzni. Vystudovala učební obor se zaměřením na uměleckou černobílou fotografii, ale poté se fotografování prakticky nevěnovala. To se změnilo před několika málo lety, kdy se rozhodla k fotografování vrátit a uplatnit svůj um i talent. Vzhledem k tomu, že svoji tvorbu již prezentovala v rámci několika autorských výstav nejen v Plzni, ale i v Praze, Zbiroze, Brandýse, Berouně a Mělníce, bylo to správné rozhodnutí. Podle svých vlastních slov není vyhraněna žádným směrem, vždy se snaží zachytit atmosféru a podstatu toho, co se jí líbí a co právě vidí. Podle ní je každý interiér, exteriér, předmět i člověk výjimečný. Ve svých fotografiích se proto snaží právě o zachycení těchto výjimečností, krás života a věcí kolem nás.

 • 01/02/2019 – 05/05/2019 ŽIVOT JE SLADKÝ „CUKRÁŘI JEDOU, PERNÍKY VEZOU“Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)
  Prostřednictvím unikátních předmětů ze soukromé sbírky autora a sbírek Národopisného muzea Plzeňska představí výstava historickou cestu cukrářství z privátních kuchyní šlechtických měšťanských domácností do profesionálních cukrářských dílen. Představeny budou také okrajové fenomény jako perníkářství a zmrzlinářství. Výstava bude doplněna nejrůznějšími cukrářskými výrobky a artefakty, vztahující se k jednotlivým cukrárnám a cukrářským závodům v městě Plzni. Autorem výstavy je vyučený cukrář a nadšený sběratel Vladimír Milt.

Stálé expozice: celoročně přístupné

Plzeňská městská zbrojnice - Hlavní budova
Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice. V roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV. Expozici tvoří palné zbraně a zbroj z konce 14. až poloviny 17. století. Za evropskou raritu je považována sbírka gotických pušek - hákovnic s luntovým zámkem a soubor mušket z období třicetileté války. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb. Zachovalé zdivo a rozsáhlý panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618 činí expozici výjimečnou.

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje / expozice Archeologie - Hlavní budova
Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se můžete seznámit s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje / expozice Historie - Hlavní budova
Expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století. Pozornost je věnována především rozmanitosti hmotné kultury na pozadí historických událostí. Historický vývoj je představen na základě historických a uměleckých předmětů své doby s využitím archeologických nálezů z uvedeného období. Expozice je členěna do kapitol - Stará Plzeň, středověká transformace, středověká vesnice, město v pozdním středověku, Plzeňsko ve válkách husitských a poděbradských, Jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství a biedermeier, revoluce 1848. Závěr expozice tvoří část věnovaná mincovnímu kabinetu. Expozice je doplněna interaktivními dotykovými panely, které poskytují hlubší informace k historii západních Čech.

Umělecké řemeslo / Užité umění - Hlavní budova
Nová stálá expozice představuje historický i stylový vývoj nejrůznějších oborů uměleckořemeslné tvorby a oblastí užitého umění. Početné soubory evropské keramiky, prací z drahých i běžných kovů, malovaného, rytého i hutního skla, stolního i dekorativního českého i cizího porcelánu či hodin, šperků a liturgických předmětů, jsou vystaveny v historických vitrinách v secesních prostorách jednoho z nejstarších uměleckoprůmyslových muzeí v Čechách. Zvláštní součástí expozice je také soubor antického umění a unikátní sbírka artefaktů z Blízkého a Dálného východu.

Jak se žilo na Plzeňsku - Národopisné muzeum
Expozice je umístěna v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Její první část představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, empíru, biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Součástí expozice jsou dvě lidové světnice s malovaným nábytkem, dvě černé kuchyně z počátku 19. století, ukázky lidových krojů z plzeňského regionu a fotografie zobrazující příklady mnohdy již zaniklé venkovské architektury. Zajímavým doplňkem expozice je lékárna s pomůckami oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí. Závěr prohlídky tvoří předměty dokumentující lidové zvyky a tradice. Stálá expozice Národopisného muzea Plzeňska „Jak se žilo na Plzeňsku“ je nově rozšířena o významnou část, věnovanou výročním zvykům a řemeslům plzeňského venkova. Nově zpřístupněná část stálé expozice nese název „Rok na vsi, aneb Od Martina do Martina“ a na pozadí hospodářského roku (počínajícího právě svátkem sv. Martina) přibližuje návštěvníkům nejvýznamnější zvyky a lidové tradice související s obdobím Adventu a vánočních svátků; masopustem a nadcházejícím postním obdobím; velikonočními svátky; slavnostmi příchodu jara; žňovými pracemi a nástupem podzimu.

Příběh na niti - Muzeum loutek
První část expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo zvané Škodovo (v expozici je představeno unikátním oživeným modelem zhotoveným podle dochovaného negativu). Druhé patro je věnováno fenoménu tzv. rodinných divadélek. Významná část expozice patří Loutkovému divadlu feriálních osad, v němž působili umělci jako např. Karel Novák, Josef Skupa nebo Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými marionetami z původního fundusu. Ve třetím patře je představeno současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Závěr prohlídky patří amatérským souborům.

Expedice na niti - Muzeum loutek
Expedice na niti je novým zážitkovým rodinným programem pro každého. Cílem je zpříjemnit návštěvníkům s dětmi prozkoumávání muzea v souladu s tématem expozice. Rodina obdrží v recepci ke vstupenkám tzv. deník výpravy. Deník výpravy by mělo mít každé dítě v rodině, aby mohlo cestou muzeem plnit expediční úkoly a sbírat razítka za úspěšné splnění. Rolí rodičů je pomáhat a popřípadě kontrolovat. Po úspěšném zdolání celé expedice dítě dostane na recepci muzea diplom. Zároveň si rodina může vypůjčit expediční kufr a vyrobit si talisman (na dvoře či v kavárně muzea dle počasí). Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně. Více na www.muzeumloutek.cz.

Po stopách víry františkánským klášterem - Muzeum církevního umění
Muzeum se nachází v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista. Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na jejím území, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.

Nabídka služeb

Knihovna Hlavní budova ZČM, Kopeckého sady 2, Plzeň 
úterý – čtvrtek: 09.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, pátek: 09.00 – 12.00 
Tel.: 378 370 116-118, knihovna@zcm.cz, www.zcm.cz 
Knihovna má dnes zhruba 70 tisíc svazků. Její fond zahrnuje především odbornou literaturu historickou, uměnovědnou, etnografickou a přírodovědnou. Specifickou částí jsou dva sbírkové fondy. První z nich obsahuje sbírku rukopisů (zhruba 1 400 svazků), kde jsou vynikající práce středověkých písařů včetně tzv. Plzeňského kancionálu, dále prvotisky (tj. knihy vytištěné do konce 15. století), staré tisky (tj. knihy tištěné od 16. do 18. století) a velkou sbírku vzácných tisků (bibliofilská vydání) z 19. a 20. století a umělecké vazby. Druhým sbírkovým fondem je soubor regionální literatury, především pilsensií. Fond obsahuje na 4000 svazků, především je zde zastoupena odborná literatura.

Výukové programy pro mateřské školy a 1. a 2. stupeň ZŠ
Návštěva muzea může být zábava! Nevěříte? Přijďte se přesvědčit a přiveďte s sebou rovnou celou třídu. Připravili jsme pro vás hned několik výukových programů. bližší informace: Mgr. Denisa Brejchová, muzejní pedagog
telefon: (+420) 378 370 123, (+420) 778 429 480
e-mail: dbrejchova@zcm.cz

Pronájmy: 
Přednáškový sál

Pro Vaše školení nebo firemní prezentaci nabízíme k pronájmu přednáškový sál s pohyblivou kapacitou 78      až 108 míst vybavený audiovizuální technikou, projekčním plátnem a wifi připojením. Sál se nachází v hlavní budově ZČM, Kopeckého sady 2.

Projekční místnost
Menší prostor s maximální kapacitou 30 míst je vhodný pro pořádání přednášek. Místnost se nachází v Muzeu církevního umění, Františkánská 11.

Kapitulní síň s kaplí sv. Barbory
Jedná se o výjimečný prostor, který je díky akustice vhodný především pro pořádání koncertů vážné a liturgické hudby. Kapitulní síň je součástí Muzea církevního umění, Františkánská 11. Rezervace a bližší informace k pronájmům: oddělení vnějších vztahů
telefon: (+420) 378 370 138
e-mail: public.relations@zcm.cz

Svatební obřady:
Řekněte si své "ano" v místech, kde se snoubí krása s historií.

V hlavní budově muzea pořádáme svatební obřady po celý rok kromě července a srpna jednu sobotu v měsíci v době od 11.00 do 17.00. V kapli sv. Barbory (součást Muzea církevního umění plzeňské diecéze) pořádáme svatební obřady vždy v sobotu v průběhu celé sezóny (duben – říjen) v době od 11.00 do 17.00. V kapli je možné uzavřít jak sňatek církevní, tak i civilní. bližší informace: oddělení vnějších vztahů
telefon: (+420) 378 370 138
e-mail: public.relations@zcm.cz

Muzejní prodejna:
Hlavní budova ZČM, Kopeckého sady 2, Plzeň úterý – neděle: 10.00 – 18.00 

Kavárny:
Přijměte pozvání do našich kaváren. Kromě širokého sortimentu studených a teplých nápojů mohou nabídnout jedinečnou atmosféru a klidné posezení v centru Plzně.

Caffé muzeum

Najdete nás v hlavní budově ZČM, Kopeckého sady 2, Plzeň tel: 777 645 369 
otevírací doba kavárny:  po – pá 10.00 – 18.00, so – ne 12.30 – 18.00

Café Skupa Kačaba
Najdete nás v Muzeu loutek, nám. Republiky 23, Plzeň tel: 731 475 386
otevírací doba kavárny:  út – ne 10.00 – 18.00

Narozeninové oslavy:
Připravujete narozeninovou oslavu pro kamarády Vašeho potomka? Nabízíme Vám nevšední oslavu v Muzeu loutek! bližší informace: recepce Muzea loutek telefon: (+420) 378 370 801 e-mail: muzeumloutek@zcm.cz

Kontakt

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň

Tel.: 378 370 111
Email: info@zcm.cz
Web: www.zcm.cz

Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kamiq

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018