Zápisy do mateřských škol se uskuteční od 15. dubna

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 15. dubna a to v těchto jednotlivých fázích:I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 3. 5. 2020II. fáze: Sběr přihlášek – od 4. 5. – 5. 5. 2020III. fáze: Přijímací řízení – od 6. 5. – 31. 5. 2020...


Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 15. dubna a to v těchto jednotlivých fázích:I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 3. 5. 2020II. fáze: Sběr přihlášek – od 4. 5. – 5. 5. 2020III. fáze: Přijímací řízení – od 6. 5. – 31. 5. 2020Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. 8. 2020.Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky.Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí.Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.Město pro zápisy do MŠ využije elektronickou aplikaci na www.mszapis.plzen.eu jako v minulých letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ. Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. Rodiče vyplní přihlášku, kterou naleznou na výše uvedené webové stránce, a zajistí si kopii rodného listu, očkovacího průkazu a čestného prohlášení k očkování. Všechny dokumenty, v době sběru žádostí, doručí škole prostřednictvím datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou. Je možné rovněž osobní předání dle pravidel konkrétní školy.Doložení řádného očkování dítětePodmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
doloží kopii očkovacího průkazu.Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.Ve výjimečných případech po předchozím telefonickém objednání je možné vyplnit přihlášku i na ÚMO, na MMP nebo přímo v MŠ.Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ pro obvod Plzeň 2 - Slovany:Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334Mateřské školy
Dle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší informace získáte buď přímo v dané MŠ, nebo na jejich webových stránkách.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq