Plzeň podpoří inovační firmy, opět spouští podnikatelské vouchery

Inovační firmy se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti mají i letos možnost požádat o dotaci.


V rámci takzvaného podnikatelského voucheru mohou získat až 120 tisíc korun. Jedná se o program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací, který město realizuje od roku 2013. Na Plzeňské podnikatelské vouchery pro tento rok vyčlenilo milion korun. Žádosti o dotaci bude Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, zprostředkující subjekt programu, přijímat od 1. září 2020 do 1. října 2020.

„Tímto programem chceme posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V programu budou podpořeny firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti,“ přiblížil primátor města Plzně Martin Baxa. Plzeňská metropolitní oblast je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také obce s rozšířenou působností Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice, žije zde více než 300 tisíc obyvatel, tedy více než 50 procent obyvatel Plzeňského kraje.

Podle Vlastimila Goly, radního města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, je program stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací z Plzeňské metropolitní oblasti. „Tedy například se Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Karlovou – Lékařskou fakultou v Plzni, společností COMTES FHT a. s., Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. a podobně. Může tak být významným impulsem k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, a to k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci,“ uvedl Vlastimil Gola.  

Podnikatelské subjekty mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Stejně jako v předchozích programech mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výši až 75 procent ceny služeb, velké podniky nejvýše 40 procent.  

„Maximální výše dotace je stanovena na 120 tisíc korun. Avšak firmy, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, mají možnost požádat o dotaci až do výše 180 tisíc korun,“ doplnil Jiří Boudník, jednatel BIC Plzeň. Program myslí i na start-upy, tedy nové začínající firmy, které chtějí začít spolupráci s výzkumnými organizacemi malými projekty. Minimální výše výdajů za služby je v programu nastavena na 32 tisíc korun.

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

Pro firmy, které mají zájem o získání dotace na služby od výzkumných organizací, to prakticky znamená, že osloví některou z výzkumných organizací působících v Plzeňské metropolitní oblasti. Proberou s pracovníky univerzit nebo výzkumných ústavů své záměry a domluví se na tom, jaké služby potřebují. Jestliže má výzkumná organizace zájem o spolupráci, potřebné znalosti a kapacity pro požadovanou službu, zpracuje firmě nabídku poskytnutí služby. Firma pak připraví žádost o dotaci, kde popíše, jaké inovační aktivity plánuje a jaké výsledky od výzkumné organizace potřebuje. Tuto žádost spolu s nabídkou výzkumné organizace předloží do BIC Plzeň. (BIC Plzeň je pro program zprostředkujícím subjektem). 

Žádosti o dotaci lze předkládat od 1. 9. 2020 a příjem potrvá do 1. 10. 2020.  Do konce roku pak proběhne vyhodnocení žádostí a výběr žadatelů k podpoře. Pokud nebude postačovat alokace prostředků, jsou připravena kritéria, na jejichž základě bude proveden výběr z podaných žádostí. Budou například preferovány malé nebo střední firmy před velkými, dále žadatelé, kteří mají sídlo či provozovnu přímo v Plzni, firmy, kterým doposud nebyla schválena dotace z programu voucherů, firmy založené v posledních letech (od r. 2016) apod. 

Kompletní informace k programu lze nalézt na stránkách www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 2020 na www.bic.cz/vouchery2020.
 
Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň pomohlo v předcházejících letech realizovat Plzeňské podnikatelské vouchery v celkové výši dotace téměř 7 milionů korun. Firmy a výzkumné organizace v Plzeňské metropolitní oblasti mohly v předcházejících letech získat až 180 tisíc korun na vzájemnou spolupráci. Z celkového počtu 75 podaných žádostí o dotaci bylo schváleno 54 žádostí, přičemž cena podpořených služeb přesáhla 11 milionů korun.

Výzva č. 2020 navazuje na již úspěšně realizované programy v letech 2013 – 2014, 2015 – 2016, 2017 – 2018 a výzvu č. 2019. 


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka