V kraji ubylo velkých průmyslových podniků

V Plzeňském kraji se snížil počet velkých průmyslových podniků a klesl i průměrný evidenční počet zaměstnanců. V porovnání s rokem 2019 se snížily tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy.


Nejdůležitějším odvětvím zpracovatelského průmyslu v regionu je odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu byla ve srovnání s ostatními kraji čtvrtá. V mezikrajském porovnání produktivity práce se Plzeňský kraj umístil uprostřed. Meziroční pokles v hlavních ukazatelích průmyslové výroby byl ovlivněn pandemickou situací COVID–19. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

V Plzeňském kraji se v roce 2020 oproti předcházejícímu období snížil počet velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci se sídlem na území kraje) o 5 subjektů. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) se snížil z 59 524 v roce 2019 na 56 961 zaměstnanců v roce 2020, tj. pokles o 4,3 %. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji umístil na šestém místě co do průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. Jejich podíl na republikovém průměru dosáhl 6,9 %. V roce 2020 v porovnání s rokem 2015 klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců o 2 720, tj. snížení o 4,6 %.

V roce 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu v Plzeňském kraji 37 130 Kč a v porovnání s rokem 2019 se zvýšila o 571 Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu, která byla jen o 117 Kč nižší než mzda v průmyslu v ČR (37 247 Kč). Výši průměrné mzdy v ČR významně ovlivňovaly dosažené mzdy ve Středočeském kraji (45 886 Kč) a v Hl. městě Praze (44 224 Kč). Oproti roku 2015 se zvýšila průměrná hrubá měsíční mzda v Plzeňském kraji o 8 078 Kč, tj. nárůst o 27,8 %.

Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy (bez DPH) dosáhly v roce 2020 v běžných cenách hodnoty 201 623 mil. Kč, v porovnání s rokem 2019 klesly o 12,2 %. Meziroční pokles v tržbách byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou krajů Královéhradeckého a Pardubického. Nejvyšší meziroční růst tržeb měl Královéhradecký kraj, a to o 14,4 %, naopak nejvyšší meziroční pokles tržeb (o 15,2 %) měl Ústecký kraj. Plzeňský kraj se podílel 5,7 % na tržbách z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v ČR. V časové řadě let 2015–2020 byl v důsledku pandemické situace COVID–19 zaznamenán nejvyšší pokles tržeb v roce 2020, naopak nejvíce rostly tržby v roce 2018.

Podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy činil v roce 2020 v Plzeňském kraji 62,6 %, meziročně se tento podíl snížil o 1,4 procentního bodu. V mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj v rámci tohoto ukazatele umístil na sedmém místě. Podíl tržeb z přímého vývozu v Plzeňském kraji překročil podíl tržeb v ČR o 1,5 procentního bodu. Nejvyššího podílu tržeb z přímého vývozu dosáhl Středočeský kraj (74,3 %), naopak nejnižšího Hl. město Praha (35,6 %). V rozmezí let 2015–2020 byl podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách celkem nejvyšší v roce 2016, kdy dosáhl 67,7 %, v porovnání s rokem 2020 byl vyšší o 5,1 procentního bodu.

Produktivita práce, tedy podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance (v běžných cenách), se v Plzeňském kraji snížila z 3 857 tis. Kč v roce 2019 na 3 540 tis. Kč v roce 2020, tj. pokles o 8,2 %. Oproti průměru ČR byla produktivita práce v kraji nižší o 771 tis. Kč. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil v tomto ukazateli na sedmém místě. Nejvyšší produktivita práce byla dosažena ve Středočeském kraji (7 013 tis. Kč), naopak nejnižší měl Karlovarský kraj (2 346 tis. Kč). Produktivita práce v Plzeňském kraji byla v porovnání s rokem 2019 nižší o 317 tis. Kč. Jen ve třech krajích (Královéhradeckém, Pardubickém a Hl. městě Praze) se produktivita práce meziročně zvýšila, nejvyšší meziroční zvýšení zaznamenal Královéhradecký kraj (o 252 tis. Kč). Na dosažené produktivitě práce v ČR (4 311 tis. Kč) se významně podílely kraje Středočeský (7 013 tis. Kč), Pardubický (5 760 tis. Kč) a Ústecký (5 003 tis. Kč).

V časové řadě 2015–2020 se v Plzeňském kraji produktivita práce v roce 2016 nepatrně snížila, ale v rozmezí let 2017–2019 se začala zvyšovat. Nejvyšší meziroční zvýšení bylo dosaženo mezi lety 2017 a 2018, kdy se produktivita práce na 1 zaměstnance zvýšila o 241 tis. Kč. V roce 2020 došlo k významnému snížení v důsledku pandemie COVID–19. Plzeňský kraj byl v tomto ukazateli v porovnání s ostatními kraji v letech 2017 a 2020 sedmý, v ostatních letech časové řady byl šestý.

 Srovnání dat v meziročním vývoji může být ovlivněno skutečností, že se jedná o soubory subjektů, které splňují stanovená kritéria (převažující činnost, sídlo v kraji, hranice počtu zaměstnanců) vždy v příslušném roce. Nejsou prováděny přepočty na srovnatelnou organizační strukturu.

Objem tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy ve zpracovatelském průmyslu dosáhl v roce 2020 výše 196 883 mil. Kč, což v porovnání s rokem 2019 představovalo pokles o 12,5 %. Tržby ve zpracovatelském průmyslu představovaly 97,6 % z celkových tržeb v průmyslu. Na výši tržeb se ve zpracovatelském průmyslu (po vyloučení individuálních údajů) podílela především odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (28,8 %), výroby strojů a zařízení j. n. (13,8 %) a výroby nápojů (9,7 %). 

Po vyloučení individuálních údajů se meziročně zvýšily tržby jen ve dvou odvětvích, v odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků (o 5,9 %) a v odvětví zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (o 5,2 %). V ostatních odvětvích byl především v důsledku pandemie COVID–19 zaznamenán pokles. Nejvíce poklesly tržby v odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 31,5 %) a v odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (o 19,5 %). I když odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů stále tvořilo nejvyšší podíl tržeb ve zpracovatelském průmyslu, meziroční pokles byl v absolutní míře v tomto odvětví nejvyšší a dosáhl 13 755 mil. Kč.

I přes uvedenou charakteristiku dosažených objemů tržeb byla nejvyšší produktivity práce v roce 2020 v Plzeňském kraji dosažena (po vyloučení individuálních údajů) v odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (7 502 tis. Kč) a výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (4 580 tis. Kč). Vyšší produktivita práce byla v těchto odvětvích dosažena velkým snížením zaměstnanců.

Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil v roce 2020 v oblasti zpracovatelského průmyslu 63,5 %. Po vyloučeních individuálních údajů byl dosažen nejvyšší podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách v odvětvích výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (98,5 %), v ostatním zpracovatelském průmyslu (91,1 %) a ve zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (85,1 %). Naopak nejnižší podíl tržeb z přímého vývozu byl zaznamenán v odvětví výroby nápojů (9,4 %).

Průměrná měsíční mzda ve zpracovatelském průmyslu v Plzeňském kraji činila 37 045 Kč, v porovnání s rokem 2019 vzrostla o 1,6 %. Po vyloučení individuálních údajů byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných měsíčních mezd zaznamenán v odvětvích výroby potravinářských výrobků (6,3 %) a výroby nápojů (4,4 %). Průměrné měsíční mzdy se meziročně snížily ve dvou odvětvích zpracovatelského průmyslu, a to v odvětví ostatního zpracovatelského průmyslu (o 4,5 %) a ve výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů) přívěsů a návěsů (o 1,4 %). Nejvyšší průměrná měsíční mzda (54 951 Kč) byla dosažena v odvětví výroby nápojů, nejnižší průměrnou měsíční mzdu (29 266 Kč) pobírali zaměstnanci v odvětví ostatního zpracovatelského průmyslu.

ilustrační foto


James Bond

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby